Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Trivsammare publika platser på Orust

Orust kommun arbetar på flera sätt med att utveckla de publika platserna på Orust, i ett första steg med fokus på Henån och Svanesund.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram gestaltningsprogram för våra två största samhällen. Ett gestaltningsprogram är ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara värden i den byggda miljön.

Gestaltningsprogram anger strategier och riktlinjer för hur allmänna platser ska utformas och kan användas av både kommunen och andra aktörer som gör investeringar i vår kommun. Det kan exempelvis handla om allt från vägledning för planeringen av torg- och parkytor till vilken markbeläggning som bör användas.

Arbetet med gestaltningsprogrammen kommer att samordnas med pågående detaljplanearbeten som också syftar till att göra de allmänna platserna trevligare genom nya mötesplatser och ett stärkt mer levande lokalt centrum.

Artikeln uppdaterades