Artikeln publicerades

Kommun och politik

Preliminärt ekonomiskt resultat 2022

Orust kommuns preliminära resultat för 2022 visar på ett stort överskott på plus 64 miljoner kronor.

Ljushårig kvinna med svarta glasögon och en vit blus.

Det kan jämföras med det budgeterade resultatet på 29 miljoner kronor och innebär en positiv avvikelse på 35 miljoner mot budget. Det är framförallt två saker som det positiva resultatet beror på. Högre skatteintäkter och statsbidrag än väntat samt överskott i våra verksamheter. Kommunens mål är att ligga på en resultatnivå på mellan plus 20-40 miljoner kronor.

Skatteintäkterna blev 27 miljoner högre än budgeterat. Det beror bland annat på den ekonomiska utvecklingen i landet med en ökad efterfrågan av varor och tjänster efter pandemin samt bristen på arbetskraft som medfört en ökad sysselsättning. Orust har också haft en befolkningsökning de senaste åren, vilket påverkat skatteintäkterna positivt. Staten har även lämnat högre generella statsbidrag till kommunen än beräknat.

Samtliga sektorer redovisar överskott. Sammantaget är det ett överskott på närmare 25 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisar det största överskottet mätt i kronor med en avvikelse mot budget på 16 miljoner kronor.

En större kostnadspost som påverkat resultatet är en inlösen av äldre pensionsförpliktelser på 40 miljoner kronor. Det kunde ske tack vare det goda resultatet och är positivt för ekonomin framåt.

Investeringsutgifterna uppgick till knappt 100 miljoner kronor. Det var ca 70 miljoner kronor lägre än budgeten och beror på att flera projekt flyttas fram. De största projekten var ombyggnationen av Ellös avloppsreningsverk, VA-ledningar och nya förskolan i Ellös.

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är mycket nöjd med årets resultat.

"Trots ännu ett turbulent år med hög sjukfrånvaro till följd av pandemin och nya utmaningar som följde i spåren av kriget i Ukraina redovisar kommunen återigen ett historiskt högt resultat. Våra chefer och medarbetare arbetar hårt för att ge våra invånare, besökare och kunder den bästa välfärd och service. De närmaste åren framåt ser det ekonomiskt tuffare ut med prisökningar på varor och tjänster, högre pensionskostnader och stigande räntor. Tack vare stora överskott och en stabil ekonomi är jag övertygad om att vi klarar även detta utan att försämra någon kvalitet" säger Catharina.

Arbetet med årsredovisningen fortsätter under februari och redovisas till kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april.

Artikeln uppdaterades