Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nu utvecklas Svanesund centrum norra

Orust kommun har nu påbörjat arbetet med att genomföra utvecklingen av bostadsområdet Svanesund centrums norra, som en del av tätorten med en nära koppling till naturen i norr.

Karta över en del av Svanesund.

Detaljplanen för området vann laga kraft i slutet av 2022.

Behovet av förskoleplatser ökar i Svanesund när befolkningen växer och den nya detaljplanen möjliggör en ny förskola där projektering nu pågår för fullt. För att kunna bygga förskolan måste en ny gata från Färjevägen genom planområdet byggas ut först. Därför pågår nu markarbeten för vägar, vatten och avlopp. Etapp 1 planeras att vara utbyggd i juni 2023. Utförandeentreprenör för arbetet är Ottestala schakt AB.

Det nya gatunätet innebär att en befintlig fyrvägskorsning som idag fungerar som infart till området, stängs och ersätts med en ny infart cirka 50 meter öster om befintlig infart. Gatuförslaget innebär en mer trafiksäker lösning än den befintliga fyrvägskorsningen.

Boende på Ekebovägen som i dag använder korsningen, kommer att behöva använda den nya korsningen för att nå Färjevägen. Från Färjevägen fram till förskolan anläggs även en 2,5 meter bred gång- och cykelväg längs den nya lokalgatans västra sida.

Utöver området där förskolan ska byggas, kommer kommunen våren 2023 gå ut med inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse. Planen är att bostäder ska kunna börja byggas ut efter gator och vatten och avlopp i etapp 2 är färdigutbyggt 2024.

Artikeln uppdaterades