Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Så slipper du störande fåglar

Häckande fåglar kan vara mycket störande när de bygger bon på hustak eller andra utrymmen. Det bästa sättet att komma tillrätta med problemet är att arbeta förebyggande.

Mås sitter på en träpåle ute i vattnet.

Fåglar kan bli ett problem när de bygger bon på byggnader, river upp skräp från soptunnor och smutsar ned. Under häckningssäsongen (april – juli) upplever många också fåglarnas läten som störande. Fåglarna är dessutom fredade mellan 1 april till 31 juli.

Fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening, ska enligt miljöbalken förebygga och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig i och omkring fastigheten.

Det bästa sättet att komma tillrätta med problemet är att arbeta förebyggande, försvåra för fåglarna, så att fåglarna söker sig till andra platser än byggnader.

Tips på vad du som fastighetsägare kan göra

  • Samordna med omkringliggande fastigheter för att motverka att problemet flyttas över till grannen.
  • Var noga med avfallshanteringen. Fåglarna söker sig till ställen där mat finns lättillgängligt. Ställ inte ut sopor öppet och se till att sopkärl är stängda så fåglarna inte kommer åt.
  • All matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset bör undvikas då även maten lockar kråkfåglar till fastigheten.
  • Minska tillgången till bomaterial. Håll rent från kvistar och dylikt och städa undan trädgårdsavfall redan under hösten.
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga. Nät, linor eller liknande kan spännas över tak, roterande och störande skyltar, till exempel reflexer, spikmattor och klibbiga material, kan läggas ut där fåglarna gärna sitter. Vid all anläggning av skydd och hinder ska man alltid tänka på att fåglarna inte kan skada sig och att det inte blir ett hinder eller en säkerhetsfråga för dem som behöver nyttja platsen, till exempel sotaren. Markera din anordning och gör det lätt att montera ned om så behövs. Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
  • Ta bort gamla bon, men du kan även ta bort bon så fort du ser att fåglarna kommit igång med att bygga. Kontakta skadedjursbekämpare för att få hjälp. Det kan behövas rensas bort bon flera gånger då fåglarna gärna bygger nya. Att riva bon ska göras innan själva äggläggningen (maj). Nedrivning av bon med ägg och ungar i får inte göras under tidsperioden när fåglarna är fredade.
  • Börja med förebyggande åtgärder i god tid, innan häckning påbörjas, gärna redan under hösten. För bästa effekt bör man under flera års tid se över åtgärderna.

Artikeln uppdaterades