Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Enkät skickas ut till fastighetsägare

Miljöenheten har påbörjat projektet om bostadstillsyn/fastighetsägares egenkontroll riktat till fastighetsägare som hyr ut bostäder i kommunen.

Köksinteriör.

Projektet startade med att ett brev skickades till fastighetsägare tillsammans med ett informationsblad om egenkontroll.

Nästa steg i projektet är att fastighetsägare ska svara på 10 frågor om inomhusmiljö och egenkontroll som sedan skickas in i det bifogade svarskuvertet till miljöenheten.

Om en fastighetsägare står som ägare för flera bostadshus som hyrs ut ska en enkät per fastighet besvaras.

Det går även bra att skicka underlaget via e-post till: kommun@orust.se.

Miljöenheten önskar få in svaren senast onsdag den 31 maj 2023.

Verksamhetsutövaren betalar

Om fastighetsägaren inte skickar in något svar kommer hen att debiteras en timavgift för nedlagd handläggningstid (1 142 kr per timme).

För eventuell tillsyn och handläggning av ärendet tas en timavgift ut enligt gällande miljöbalkstaxa vilken är 1 142 kronor per timma för år 2023. Ju bättre kunskap verksamhetsutövaren har om sin verksamhet/ju bättre egenkontroll de har, desto kortare handläggningstid och därmed lägre avgift. I handläggningstiden ingår bland annat förberedelser, restid, tillsynstid, kommunikation samt administrativa uppgifter.

Frågor kring projektet, kopior på enkäten eller kontakt med oss av annan orsak vänligen ring eller mejla kommunens kontaktcenter: Telefon: 0304-33 40 00

Mejl: kommun@orust.se

Artikeln uppdaterades