Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Taube-museum planeras på Flatön

På Flatön i Orust kommun har fastighetsbolaget Västerstaden och ägaren till Handelsman Flink inlett ett samarbete för att utveckla området vid Handelsman Flink till ett modernt, attraktivt och hållbart besöksmål.

Exempelbild på hur museet skulle kunna utformas. Bild: Tengbom Arkitekter

Västerstaden vill skapa ett Taubemuseum, med intilliggande marina verksamheter, som knyts samman med en bryggpromenad till Handelsman Flink med utvecklad restaurang, konferens och hotellverksamhet.

Taubemuseet ska erbjuda någonting för alla genom olika utställningar med koppling till Evert Taube och Astri Bergman Taube. Detta med stöd av olika intressenter såsom Stiftelsen Taubes Värld, Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsmuseet med flera.

Utformningen av museibyggnaden föreslås ha en traditionell skala och kustnära anknytning som responderar med den befintliga bebyggelsens volymer.

Byggnaden ska ha en arkitektonisk verkshöjd och erbjuda flexibla lokaler ur museisynpunkt för att möjliggöra olika typer av utställningar.

Affärsidén för ett Taubemuseum på Flatön grundar sig i den historia som finns kring Taube och Taubes kopplingar till Flatön. Västerstaden förpliktigar sig att ansvara för projektets ekonomiska fortlevnad under en tioårs period.

För att möjliggöra utvecklingen av denna del av Flatön, håller Orust kommun på att ta fram en detaljplan i samverkan med Västerstaden och Handelsman Flink.

Under maj pågår samråd för att få in synpunkter från grannar, organisationer och myndigheter. Samrådsförslaget kommer att omarbetas efter synpunkterna till ett granskningsförslag. Planen bedöms kunna antas under 2024.

”Jag är väldigt glad och tacksam över satsningen på ett Taubemuseum. Det blir ett fint besöksmål för att uppleva Taube i vår vackra ö-kommun. Det är en fantastisk visskatt och en kulturhistoria som inte får glömmas bort. Evert och Astris verk är varmt välkomna till Orust!” säger Catharina Bråkenhielm, kommunalråd.

Presentation av Taubemuseet, PowerPoint-presentation Pdf, 1.1 MB.

Pressmeddelande Taubemuseum Pdf, 174.6 kB.

Kontaktinformation

Rickard Karlsson, planchef, Orust kommun, 0705-47 99 45, rickard.karlsson@orust.se

Catharina Bråkenhielm, kommunalråd, 0304-33 47 03, catharina.brakenhielm@orust.se

Artikeln uppdaterades