Artikeln publicerades

Kommun och politik

Budgetförslag från majoriteten

Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har tagit fram en budget för 2024 med plan för 2025 och 2026.

Ljushårig kvinna med glasögon.

Kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S).

Budgetförslaget hanteras i kommunstyrelsen den 28 juni och i fullmäktige den 17 augusti. Budgetförslag från oppositionen presenteras inför fullmäktiges möte i augusti.

En budget med satsningar trots en orolig omvärld

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Bråkenhielm är nöjd med majoritetens budgetförslag. "Trots en orolig omvärld med hög inflation med höga räntor och kostnadsökningar som följd, känns det bra att kunna planera långsiktigt och göra satsningar i våra verksamheter och till och med planera skattesänkningar" säger Catharina och fortsätter:

"Vi har haft ett bra samarbete inom majoriteten och är nu inne på den andra mandatperioden tillsammans. Kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats mycket positivt de senaste åren. Stora satsningar har skett i verksamheterna. Vi har haft volymökningar, öppnat nya mötesplatser, gjort trivselhöjande insatser i tätorterna, öppnat fler offentliga toaletter, byggt upp förebyggande stöd och insatser för såväl barn och unga som för vuxna, satsat på digitala utvecklingsprojekt, ökat tillgängligheten genom kontaktcenter och minskat handläggningstiden för bygglov som några exempel."

Den gemensamma budgeten innehåller ytterligare satsningar och investeringar som gynnar såväl invånare som medarbetare och utvecklar hela Orust som en attraktiv kommun att besöka, leva och arbeta i. Ökad tillgänglighet, bättre service och förebyggande arbete är en röd tråd i majoritetens budget. Det budgeterade resultatet för 2024 är blygsamt, dock ett överskott på 3 miljoner kronor. Åren därefter ser bättre ut och resultatet budgeteras till ett överskott på 39 miljoner kronor 2025 och 43 miljoner kronor 2026. Resultatnivån 2024 uppgår inte till det långsiktiga finansiella målet, men som ett snitt över hela planperioden når vi våra finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

"Vi har fortfarande en hög skattesats jämfört med grannkommunerna. Under förra mandatperioden sänktes skattesatsen en hel krona. Vi fortsätter med en ambition om skattesänkning, totalt 50 öre under innevarande mandatperiod" säger Catharina.

Alla sektorer får en utökad budgetram under planperioden. Totalt tillförs sektorerna 20 miljoner kronor i satsningar från 2024 och ytterligare nästan 5 miljoner kronor från 2025. Den största satsningen sker till sektor omsorg som får ett tillskott på 11,4 miljoner år 2024 och ytterligare tillskott åren därpå. Sektor lärande får 7 miljoner kronor från 2024.

Även på investeringssidan sker stora satsningar de kommande åren. Nya förskolor planeras i Svanesund och i Ellös, en ny gruppbostad, ett par nya cykelvägar och hela vatten- och avloppsnätet byggs om för att effektivisera och möta ökade krav på avloppsreningsverken och behovet av nya ledningar till bostäder.

Budgeterat resultat och skattesats

Det budgeterade resultatet i förslaget uppgår till ett överskott på mellan 3 miljoner år 2024 och 43 miljoner kronor 2026, vilket sett över hela planperioden ligger i nivå med vårt finansiella mål om minst 2 % av våra skatter och statsbidrag. Budgeten bygger på en sänkt skattesats med 5 öre för år 2024, vilket innebär en skattesats på 22,46. För år 2025 och 2026 sänks skattesatsen med ytterligare 15 respektive 20 öre.

Satsningar i sektorerna

Sektor ledning och verksamhetsstöd tillförs en satsning på 0,4 miljoner kronor från år 2024 för att finansiera kostnadsökningar för servicebussarna och licenser. Från 2025 tillförs sektorn ytterligare 0,7 miljoner kronor för att finansiera ett utökat ansvar för brottsförebyggande arbete och säkerhetshöjande åtgärder inom digitaliseringsområdet.

Sektor lärande tillförs en satsning på 7 miljoner kronor från år 2024 för volymförändringar inom förskola och skola samt för att starta en resursskola. Resursskolan ska successivt finansieras inom ordinarie budgetram. I satsningen ingår också finansiering för kostnadsökningar för skolskjuts och ersättningar till fristående förskolor, skolor samt för interkommunal ersättning för gymnasieplatser.

Sektor omsorg tillförs en satsning på 11,4 miljoner kronor från år 2024 och från 2025 ytterligare 4,9 miljoner kronor och 2026 ytterligare 3,3 miljoner kronor. Den största delen av satsningen avser volymökning av brukare inom hemtjänsten på totalt 12,6 miljoner kronor under hela planperioden. Förutom volymökning i äldreomsorgen får också sektorn budgetförstärkning för volymökning inom LSS serviceboende, lokalkostnader på Timmerhult och för att täcka kostnader för ekonomiskt bistånd. Sektorn får också budgetförstärkning för att finansiera en ökad bemanning av sjuksköterskor och för att täcka den uteblivna ersättningen från regionen för samverkande sjukvård.

Sektor samhällsutveckling tillförs en satsning på 0,7 miljoner kronor från år 2024 och ytterligare 2,3 miljoner kronor från år 2025. Satsningarna för år 2024 avser förstärkning till miljöenhetens tillsynsverksamhet samt höjning av investeringsbidraget till föreningar. År 2025 höjs budgeten för planerat underhåll av fastigheter och den sista höjningen av investeringsbidraget till föreningar.

Samtliga sektorer får dessutom budgetkompensation för pris- och löneökningar, indexhöjning av lokalhyror, lokalvård och kost och kapitalkostnadsökningar.

Investeringar

Under hela planperioden budgeteras en investeringsnivå på högst 515 miljoner kronor. Satsningar sker bland annat på två nya förskolor, ombyggnad och utbyggnad av reningsverk samt vatten och avloppsledningar, en ny gruppbostad och gång och cykelvägar.

Den höga investeringsnivån kräver behov av nyupplåning under planperioden. Låneskulden beräknas öka med högst 206 miljoner kronor till totalt en nivå på 811 miljoner kronor i slutet av år 2026.​​​​​​​

Läs hela budgeten:

Budget 2024 med plan 2025-2026 Pdf, 940.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades