Artikeln publicerades

Kommun och politik

Budgetförslagen i korthet

På sammanträdet den 17 augusti är det dags för kommunfullmäktige att anta budget för 2024 med plan för 2025 och 2026. Här är en kort sammanfattning som beskriver oppositionens budgetförslag jämfört med majoritetens budgetförslag inför 2024.

Kort sammanfattning av de olika budgetförslagen för år 2024

Nedan redovisas kort de bugetförslag som lämnats in av oppositionen. Sammanfattningen är en jämförelse mellan majoritetens och oppositionens budgetförslag. Budgetförslagen går att läsa i sin helhet digitalt nedan eller i kontaktcenter.

Centerpartiet och Miljöpartiet de grönas förslag

Det ekonomiska resultatet är 0,5 miljoner kronor högre än majoritetens förslag. Det ger behov av en något lägre låneskuld eftersom investeringsnivån är samma som majoritetens förslag. Centerpartiet och Miljöpariet de gröna vill höja skattesatsen med 15 öre, vilket innebär ett extra utrymme för satsningar på 6 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget eller 8 miljoner kronor jämfört med majoritetens budgetförslag. Partierna vill använda utrymmet till förstärkningar inom kollektivtrafikområdet, säkerhetshöjande åtgärder inom digitalisering, för att öka personaltätheten inom förskolan, till skolskjutsar och till elever med särskilda behov inom grundskolan. Vidare vill partierna satsa på åtgärder som minskar sjukfrånvaron inom sektor omsorg, skapa en medborgarbudget, kompensera för högre livsmedelskostnader inom kostverksamheten och förstärka miljöenheten. För att finansiera satsningarna vill partierna också minska budgeten för parkenheten och höja arrendehyran för sjöbodar. Kommunstyrelsen får ett anslag att särskilt besluta om.

Vänsterpartiets förslag

Det ekonomiska resultatet är 0,8 miljoner kronor lägre än majoritetens förslag. Det innebär behov av en något högre låneskuld eftersom investeringsnivån är samma som majoritetens förslag. Vänsterpartiet vill höja skattesatsen med 25 öre, vilket innebär ett extra utrymme för satsningar på 10 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget eller 12 miljoner kronor jämfört med majoritetens budgetförslag. Partiet vill använda utrymmet till högre friskvårdsbidrag för medarbetare, öka personaltätheten inom förskolan, förstärka med personalresurser inom grundskolan, förstärka läxhjälpen och kulturskolan. Vidare vill partiet utreda arbetstidsförkortning inom vård och omsorg och satsa mer resurser på drift och underhåll av vandringsleder, fritidsaktiviteter och högre föreningsbidrag.

Kristdemokraternas förslag

Det ekonomiska resultatet är 0,8 miljoner kronor lägre än majoritetens förslag. Det innebär behov av en något högre låneskuld eftersom investeringsnivån är samma som majoritetens förslag. Kristdemokraterna vill ha en oförändrad skattesats, vilket innebär ett extra utrymme för satsningar på 2 miljoner kronor jämfört med majoritetens budgetförslag. Partiet vill använda utrymmet och en del av resultatet för att öka personaltätheten inom förskolan och skapa mindre barngrupper.

Budgetförslagen i siffror

 

Budget 2024

Mnkr=miljoner
kronor

Majoritetens,
kommunstyrelsens
förslag

C, Mp

V

KD

Ekonomiskt
resultat, överskott
mnkr

3,3

3,8

2,5

2,5

Skattesats

Sänkt skattesats 5
öre till 22,46 kr
Effekt 2 mnkr lägre
skatteintäkter

Höjd
skattesats 15 öre till 22,66 kr
Effekt 8
mnkr mer i
skatteintäkter

Höjd
skattesats
25 öre till 22,76 kr Effekt 12 mnkr mer i skatteintäkter

Oförändrad
skattesats
22,51 öre
Effekt 2 mnkr mer i skatteintäkter

Investeringsnivå
mnkr

215

215, med särskilda
prioriteringar

215

215

Ökning av
låneskulden, mnkr

109

Något lägre
nyupplåning

Något högre
nyupplåning

Något högre nyupplåning

Utökning av
sektorernas budgetramar, mnkr

Politisk verksamhet

0,55

0,55

0,55

0,55

Ledning och verksamhetsstöd

0,3

1,8

0,5

0,3

Lärande

7

11,4

17,3

9,8

Omsorg

10,9

12,4

11,6

10,9

Samhällsutveckling

0,4

2,4

2

0,4

Delsumma
satsningar

19,15

28,55

31,95

21,95


Minskning av
sektorernas
budgetramar,
mnkr

Politisk verksamhet

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Ledning och verksamhetsstöd

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Lärande

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

Omsorg

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

Samhällstuveckling

-0,3

-3,3

-0,3

-0,3

Delsumma minskningar

-5,4

-8,4

-5,4

-5,4

Kommunstyrelsens
medel till förfogande, mnkr

0

1,2

0

0

Artikeln uppdaterades