Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Tillsyn på mindre hästgårdar i Orust kommun

Under augusti 2023 påbörjar miljöenheten i Orust kommun ett projekt med tillsyn av gödselhanteringen på hästgårdar upp till 100 djurenheter.

Två bruna hästar på en äng.

Inom kort kommer vi därför att kontakta dig med förslag på ett datum för vårt besök. Vänligen kontakta oss om er djurhållning har upphört.

Varför besöker vi dig?

Som djurhållare är du skyldig att se till att du lagrar din gödsel så att växtnäringsämnen inte kan läcka från lagringsutrymmet. Orust kommun är ett nitratkänsligt område, det innebär att särskild miljöhänsyn ska tas vid hantering av gödsel för att förhindra övergödning och försurning av yt- och grundvatten. Även hästhållning har krav på särskild miljöhänsyn på Orust, det innebär att gödseln ska kunna lagras under en längre period än normalt:

  • Gödsel från 3–10 hästar ska kunna lagras i 6 månader
  • Gödsel från 11–100 hästar ska kunna lagras i 8 månader

Vid djurhållning med 1–2 hästar omfattas du inte av några generella bestämmelser om att gödseln ska kunna lagras en viss bestämd tid. Men lagringsutrymmet ska ändå vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage till omgivningen.

Miljö- och byggnadsnämndens roll

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar bland annat för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalkens regler för hälsa och miljö. I första hand utförs tillsyn genom inspektioner, men tillsynen inkluderar också att ge råd både när vi får frågor från er och genom informationsinsatser av olika slag. Tillsyn av miljöskydd utförs både vid klagomål och som ett förebyggande arbete med en mer omfattande tillsyn.

Vad tittar vi på?

Under besöket kommer vi att stämma av hur er gödselhantering uppfyller gällande lagstiftning och vilka åtgärder som vidtas så att risker för miljön minskar. Vi kommer att diskutera lagring, bortforsling och spridning av gödsel, vi ställer frågor om rutiner och ber er berätta om hur ni planerar för olika situationer.

Vid besöket är det bra om ni har följande handlingar tillgängliga, om de är aktuella för din verksamhet.

·       Dokumentation/beräkning över hur mycket gödsel som produceras i verksamheten och hur stor lagringskapaciteten är.

·       Gödselavtal eller annan dokumentation över var du avyttrar, gör av med din gödsel

Förberedelse inför besöket

Se nedanstående länkar från Jordbruksverket om vilka bestämmelser som gäller för hantering av hästgödsel på mindre hästgårdar. Förbered besöket genom att tänka igenom hur/var ni lagrar och sprider gödseln och om det finns medför några miljörisker. Finns det rutiner för att förebygga eventuella risker?


Efter tillsynsbesöket

Efter besöket lämnar vi en skriftlig sammanfattning i en tillsynsrapport. Eventuella brister följs upp genom kompletteringar av dokument, återbesök eller med ett beslut med krav på att åtgärda bristerna.

Läs mer:

Hantering av hästgödsel på små hästgårdar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagra gödsel, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sprida gödsel, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades