Artikeln publicerades

Kommun och politik

Bättre helårsprognos än väntat

Den ekonomiska prognosen för helåret 2023 för Orust kommun pekar mot ett överskott på 39 miljoner kronor. Det är 14,5 miljoner bättre än budgeterat resultat och ligger inom ramen för det resultat kommunen bör ha enligt de långsiktiga finansiella målen.

Ett collage av en bild på en parkeringsplats, på ett utegym, på ett avloppsreningsverk som håller på att byggas och en förskola som håller på att byggas.

Från vänster högst upp: Ny parkeringsplats i Henån och nytt avloppsreningsverk i Ellös. Längst ner från vänster: Ny generationspark i Svanesund och ny förskola som byggs i Ellös.

Efter flera år med stark ekonomi och höga resultat för Orust kommun har förutsättningarna under året ändrats kraftigt. Kostnadsökningar, på grund av inflationen, har ätit upp en stor del av tidigare års intäktsökningar och överskott. Under det senaste året har exempelvis bara kostnaderna för pensioner och räntor ökat med närmare 30 miljoner kronor.

Dessutom tillkommer löne- och prisökningar på ungefär samma nivå, 30 miljoner kronor. Det är långt ifrån den nivån som skatteintäkterna, statsbidragen och övriga intäkter ökat. Trots detta redovisar kommunen nu en prognos som överstiger den budgeterade nivån.

Orsaken är bland annat att skatteintäkterna, trots allt, förväntas bli högre än budgeterat. Det beror på den överraskande starka arbetsmarknaden och den höga sysselsättningen i landet. Först nästa år väntas det bli tuffare på arbetsmarknaden med högre arbetslöshet.

Utöver skatteintäkter och statsbidrag redovisar sektorerna en samlad positiv prognos på 11 miljoner kronor. Sektor omsorg redovisar ett överskott på nästan 7 miljoner kronor, sektor samhällsutveckling ett överskott på 3,5 miljoner kronor samt sektor ledning och verksamhetsstöd ett överskott på 2 miljoner kronor. Sektor lärande redovisar ett underskott på minus 1,5 miljon kronor. Underskottet finns inom grundskolan och anpassad grundskola.

"Det är glädjande att kommunen har fortsatt en stark ekonomi, trots tuffa kostnadsökningar under året, säger Catharina Bråkenhielm kommunstyrelsens ordförande.

"Men samtidigt är jag bekymrad över utvecklingen inom grundskolan och anpassad grundskola, där vi ser ett större underskott. För att vi ska bibehålla den goda ekonomin är det avgörande att alla verksamheter klarar sitt uppdrag inom den beslutade budgeten. Sektorn har tagit fram ett åtgärdsprogram som gäller hela läsåret fram till sommaren 2024 och som kommunstyrelsen har ställt sig bakom" säger hon.

Investeringarna under året beräknas till 227 miljoner kronor och bland projekten kan nämnas ombyggnation av Ellös avloppsreningsverk, VA-länk Väst-Broledningen, en ny förskola i Ellös och en i Svanesund, Ängås generationspark, ny parkering i Henån och ombyggnad av Mollösunds skola.

Kommunstyrelsen behandlade delårsrapporten på sitt sammanträde den 27 september.

Läs mer:

Delårsrapport augusti 2023 Pdf, 1.6 MB.

Artikeln uppdaterades