Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Nu ska Svanesund utvecklas

Nu är det mycket på gång i Svanesund! En detaljplan för centrumområdet har skickats ut för samråd och ett gestaltningsprogram har godkänts för Svanesund.

Skriv din alt-text här

Båda projekten har en tydlig koppling till att kommunen arbetar för att stärka de allmänna platserna i Svanesund. I samband med ett kommunalt övertagande av allmänna platser i centrumområdet kommer kommunen att ställa i ordning ett nytt torg och nya parkmiljöer med plats för möten och lek.

Samrådshandlingarna för detaljplanen beskriver hur centrumområdet föreslås att byggas om för att få till nya publika platser men även göra plats för nya bostäder och mer service. Planhandlingarna ställs ut för samråd mellan 7 december – 11 januari och ett samrådsmöte kommer att hållas i Ängås skola den 19 december kl 18:00. Alla intresserade är välkomna att delta utan anmälan och på mötet kommer vi att presentera planförslaget och svara på frågor. Synpunkter på planförslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 11 januari 2024.

I samband med kommunens satsningar på publika platser och det pågående planarbetet har ett gestaltningsprogram tagits fram för Svanesund.

Gestaltningsprogrammet innehåller en analys av Svanesunds karaktär och identitet och utifrån dessa beskrivs strategier för utformningen av den fysiska miljön i Svanesund. Till exempel beskrivs principer för val av material och utformning av markbeläggning, offentliga möbler, dagvattenanläggningar, parkeringsplatser och lekplatser.

Läs mer:

Gestaltningsprogram, Svanesund

Samrådsmöte, Svanesund

Detaljplan för Svanesund centrum, södra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades