Artikeln publicerades

Kommun och politik

Drygt 43 miljoner kronor i överskott för Orust kommun

I årets sista uppföljning pekar kommunens resultat mot ett överskott på 43 miljoner kronor vid årets slut. Det är en klar förbättring jämfört med budgeterat resultat på 25 miljoner kronor.

Hus i skärgårdsstil ligger inbäddade i snö.

Prognosen i oktober har förbättrats med 5 mnkr jämfört med uppföljningen efter sista augusti.

Sektorerna, det vill säga våra verksamheter förväntas redovisa ett samlat överskott om 18 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor bättre än bedömningen i augusti och motsvarar nästan hela avvikelsen mellan budgeterat resultat och den senaste prognosen. Sektor omsorg, samhällsutveckling samt ledning och verksamhetsstöd redovisar ett överskott och sektor lärande redovisar ingen avvikelse mot budget.

Kommunens ökade kostnader för pensioner och räntor balanseras upp mot högre skatteintäkter och generella statsbidrag.

"Kommunen måste ha en buffert för oförutsedda utgifter och kommande kostnadsökningar" säger Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande.

Hon fortsätter:

"Vi har dessutom tappat några invånare under året, som givetvis påverkar våra skatteintäkter för nästa år. Utan marginaler blir vi mer sårbara. Ett resultat på 25 miljoner som vi budgeterade i år är en miniminivå. Det känns jättebra med ett bättre resultat i år än planerat! Det har vi gott av nästa år då vi inte har samma marginaler på grund av lågkonjunkturen. Jag är stolt över det arbete som våra verksamheter gör och att ekonomin är i balans".

Investeringsutgifterna bedöms hamna på 230 miljoner kronor, vilket är högre än den beslutade budgeten på 210 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att flera projekt har flyttats fram från 2022, men investeringsbudgeten har inte utökats. Den högre investeringsnivån kan finansieras tack vare ett bättre ekonomiskt resultat. Bland de större investeringarna kan nämnas ombyggnad av Ellös avloppsreningsverk, ny förskola i Ellös och VA-länk Väst-Broledningen.

Läs hela prognosrapporten här:

Prognosrapport oktober 2023, Orust kommun Pdf, 384 kB.

Artikeln uppdaterades