Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Frågor och svar om ändrade taxor

Kommunens taxor för avfallsinsamling har ändrats. Nya fakturor skickas ut 1 februari. Här ger vi dig svar på de vanligaste frågorna om de ändrade taxorna.

En grön soptunna.

Varför taxorna har ändrats och höjts kan du läsa mer om här:

Vad har ändrats?

Taxan bestod tidigare av enbart abonnemangskostnader som inte tog hänsyn till hur mycket man använde kommunens övriga avfallstjänster. Då betalade alla lika mycket för dem oavsett hur mycket man använde dem.

Taxan består nu av:

  • En fast avgift i form av grundavgift.
  • En rörlig avgift i form av ett abonnemang.
  • Extra individuella kostnader i form av tilläggsavgifter.

Varför har taxan förändrats?

Taxan har ändrats för att fördela de kostnader som är oberoende av kärlstorlek och antal tömningar utifrån självkostnadsprincipen. Fasta kostnader för avfallshanteringen som administration, återvinningscentral, deponihantering, lokaler och kommunikationsinsatser är nu separerade från abonnemanget i taxan. Tjänster som används väsentligt olika beroende av hushållens bostadsform ger olika kostnader. Taxor för olika bostadsformer har därför skapats i form av schabloner och grundavgifter.

Vad innehåller den fasta avgiften?

Den fasta avgiften finansierar de funktioner kommunens hushåll behöver för att avfallshanteringen på Orust ska fungera och betalas av alla fastighetsinnehavare.

Det innebär kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler. En stor del finansierar de 15 besök som alla hushåll kan använda vid kommunens återvinningscentral för att slänga grovavfall och farligt avfall, utan extra kostnad. Hanteringen av aktiva och nedlagda deponier är också en viktig kostnad som ingår i den fasta avgiften.

Vilka bostadsformer har olika fasta avgifter?

 

  • Alla småhus, en och tvåbostadshus (inklusive fritidshus). Vid flera småhus på samma fastighet blir antalet småhus grund för fakturering av grundavgift.
  • Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär, förutom vanliga lägenheter även specialbostäder, som vårdboenden, seniorboenden och andra boendeformer, som har avfall.
  • Alla verksamheter som har lokaler utformade med personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen menas till exempel kontor och fikarum.
  • Alla bostäder och lokaler som har hushållsavfall och som har insamling av grovsopor, har ett påslag på normal grundavgift och därför en egen taxa.

Varför har olika hushåll olika fasta avgifter?

Avgiften är schabloniserad och beror på hushållets bostadsform och tillgänglighet.

Exempel:

En lägenhet slänger i genomsnitt mindre grovavfall än ett småhus och betalar därför en lägre fast avgift.

En verksamhet betalar för att slänga på återvinningscentralen och betalar därför en ännu lägre grundavgift.

Ett småhus på öar utan trafikförbindelse, som kan slänga farligt avfall som tar mycket plats och annat grovavfall på färja, betalar högre avgift än småhus som inte har tillgång eller behov av sådan insamling. Detta beror på extra insamlingskostnader.

Vad är en tilläggsavgift?

Tilläggsavgifter är extra rörliga kostnader som tillkommer utöver abonnemangskostnaden.

Exempel:

I de fall tunnan behöver dras en längre sträcka tillkommer en extra kostnad per tömning.

När du av någon anledning har mer avfall än vanligt och behöver slänga en extra säck som du ställt bredvid din tunna, betalar du avgift för en extra säck.

Har du sorterat fel och det upptäcks, får du betala en felsorteringsavgift från andra tillfället det upptäcks. Det beror på de ytterligare kostnader och försämrade behandlingsprocess det innebär.

Vad är en fast avgift i avfallstaxan?

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsinnehavare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler och besök utan extra kostnad vid återvinningscentral.

Vad ingår i mitt abonnemang?

Abonnemangsavgiften bestäms av tunnans storlek, tömningsintervall och behandlingskostnaden. Den finansierar kostnaden att transportera bort och behandla ditt insamlade rest- och matavfall. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget extra utan ingår i abonnemangskostnaden.

Vad gäller för mig som vill teckna billigare abonnemang utan matavfallsinsamling?

Är ditt hushåll inom tätbebyggt område kan du inte teckna ett billigare abonnemang på grund av att matavfallsinsamling ger en positiv miljövinst.

Är ditt hushåll inom glesbebyggt område utanför kommunens antagna renhållningsområden kan du teckna ett abonnemang med lägre avgift, om du har dispens för befrielse av matavfallsinsamling från miljö och byggnadsnämnden. Avgiften blir lägre för att kompensera kostnaderna för inköp av en godkänd kompostbehållare.

Vad är det som gör att taxan höjts så mycket senaste åren?

Det främsta skälet är skärpt miljölagstiftning utifrån EU-direktiv. En förbränningsskatt har införts, vilket innebär att kostnaderna för hantering och behandling ökat väldigt mycket. Priset på utsläppsrätter påverkar också. Desto mer plast vi har i restavfallet, desto mer koldioxid sprids vid förbränning och desto mer tvingas vi betala.

Lagstiftningen gör även att våra leverantörer får ökade miljökrav att hantera, vilket höjer kostnaderna. Varje indexuppräkning av avtalen eller ny upphandling driver upp kostnaderna, utan att vi kan påverka det så mycket.

Det kommunala ansvaret har utökats och omfattar nu även tidningar och verksamheters köks- och livsmedelsavfall. Kommunen har från 1 januari 2024 även ansvar att samla in förpackningsavfall, där investeringarna som krävs för att kunna göra detta, betalas av kommunen. Genom att använda retursystem för exempelvis burkar och flaskor och genom att återanvända och återvinna mer, hjälps vi åt att skapa en hållbar ö och håller nere kostnaderna för varandra.

Varför kan jag inte bara betala en fast avgift och sen åka och slänga soporna själv?

Lagen styr att det bara är kommunen eller av kommunen utsedd entreprenör som får frakta kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall). Det är inte heller tillåtet att lämna restavfall eller matavfall på återvinningscentralen. På en återvinningsstation ska man bara lämna tidningar och förpackningar.

Artikeln uppdaterades