Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner

Kommungemensam Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner, FÖP Hav Tjörn Orust, antogs i kommunfullmäktige på Tjörn 2023-11-16 (laga kraft 2023-12-13) och på Orust 2023-12-14 (laga kraft 2024-01-11).

Hus ligger i motljus i fjärran. Bilden är tagen utifrån havet som är blått.

Tjörn och Orust har sedan 2017 samarbetat kring havsplaneringen, med start utifrån Göteborgsregionens projekt om mellankommunal kustzonsplanering 2016- 2019.

Arbetet har fått statligt ekonomiskt stöd från Havs- och vattenmyndigheten via Länsstyrelsen, i form av ”KOMPIS-bidraget” - kommunal planering i statlig samverkan.

Uppdraget har varit dels att studera förutsättningarna för kust- och havsområdet på ett mångsidigt sätt, dels att föreslå utveckling mot ett hållbart och attraktivt kust- och havsområde.

Övergripande syfte är att stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete vid kusten och i havet. Den Fördjupade översiktsplanen speglar nationell havsplan inom överlappande havsområde och stödjer i huvudsak statliga intressen inom övriga ytor.

Den beskriver rekommenderad vattenanvändning i havet med utgångspunkt i de fyra ämneskategorierna:

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter

Genom planen har kommunerna fått ökad kunskap om det gemensamma kust och havsområdet.

Planen har tydliggjort vilka värden som finns i kustzonen samt hur dessa värden ska värnas och användas på bästa sätt. Planen förväntas stimulera ökad samverkan kring de gemensamma havsområdena och leda till fler mellankommunala ställningstaganden.

Artikeln uppdaterades