Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Åvägen, del av Henån 1:306 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt omorganisera parkeringsplatserna i området.

Karta visande planområdet

Bild över planområdet.

Detaljplanen berör både kommunalt och privat ägd mark och möjliggör att upp till 85 nya bostäder uppförs inom planområdet. Förslaget innebär att ny bostadsbebyggelse uppförs längsmed Åvägen. Detaljplanen innebär även en ny park placerad centralt i planområdet samt en ny å-promenad längsmed ån och iordningställande av å-slänterna.

Status

Detaljplanen var på samråd från den 15 januari fram till 6 februari 2020 och på granskning från den 2 december 2020 fram till 8 januari 2021. Antagande avvaktar miljödom gällande skredsäkring av ån.

Övriga handlingar

  • Samrådsredogörelse, 2020-10-15
  • Grundkarta, 2020-05-18
  • Fastighetsförteckning - Metria, 2020-07-16
  • Tekniskt PM Geoteknik - Cowi, 2020-06-05
  • PM Trafikutredning - Sweco, 2019-11-22
  • Naturvärdesinventering - Naturcentrum, 2018-04-30
  • Dagvattenutredning - Sweco, 2019-04-25
  • PM Trafikutredning - Sigma, 2017-08-09

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades