Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Detaljplaneområdet ligger nordost om Varekils centrum, på båda sidor om väg 160.

Detaljplanens syfte är att tillskapa ny industri- och verksamhetsmark, med alternativ användning för räddningstjänst- och ambulansstation, väster om väg 160, samt möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge för lokalisering av verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde och möjliggöra fler tomter främst för verksamheter men även industri och service. I den norra delen väster om väg 160 föreslås mark avsättas för räddningstjänsten med brandstation och ambulans. Den mark som tas i anspråk för nya verksamheter utgörs idag till stora delar av jordbruksverksamhet.

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 11 januari 2022 § 10 att godkänna detaljplan för del av Varekil 1:172 med flera, Lundby verksamhetsområde, för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Tid för samråd

Planförslaget är föremål för samråd under perioden 9 februari - 10 mars. I ett tidigare utskick angavs ett annat datum men samrådstiden har nu förlängts till den 10 mars.

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta ut i kommunhusets reception under ordinarie öppettider.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 10 mars.

Yttranden skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Samrådsyttrande: Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Handlingar:

Artikeln uppdaterades