Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Detaljplaneområdet ligger norr om Varekils centrum, på västra sidan om väg 160. Detaljplanens syfte är att skapa ny industri- och verksamhetsmark, med alternativ användning för räddningstjänst- och ambulansstation.

Karta visande planområde

Område för detaljplan, del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde.

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge för lokalisering av verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde och möjliggöra fler tomter främst för verksamheter men även industri och service. I den norra delen föreslås mark avsättas för räddningstjänsten med brandstation och ambulans. Den mark som tas i anspråk för nya verksamheter utgörs idag till stora delar av jordbruksverksamhet.

Status

Planen har varit på samråd mellan 9 februari och 10 mars 2022.

Övriga handlingar

  • PM Geoteknik, maj 2020
  • PM Bergteknik, maj 2020
  • Naturvärdesinventering, 2019-08-09
  • Dagvattenutredning, 2020-09-10
  • Riskutredning, 2019-05-03
  • PM Trafik, 2020-06-23
  • VA-utredning, 2020-06-24

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i lista ovan.

Artikeln uppdaterades