Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra fler flerbostadshus.

Karta visande område för detaljplan

Bild över planområdet.

Planområdet ligger i Henåns samhällsområde.

Status

Orustbostäder inkom i februari 2016 med ansökan om att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus på 5 våningar inom Högeliden 1:23, Åsavägen, Henån. Ansökan kompletterades sedan med ytterligare 2 flerbostadshus. Planen delades in i tre etapper.

Detaljplanen var på samråd juni-juli 2018. Under samrådstiden inkom många synpunkter som berörde etapp två och tre, vilka behöver studeras vidare med fler utredningar. Detta föranledde beslutet att dela det ursprungliga planområdet i två delar och i ett första skede gå vidare med en mindre del "Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 1". Detaljplanen Åsavägen 1 vann laga kraft i juli 2019.

Detaljplanearbetet med Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2, startades under första kvartalet 2020. Detaljplanen är under omarbetning och kommer att gå ut på nytt samråd.

Artikeln uppdaterades