Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2

Planområdet ligger i Henåns samhällsområde och syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra fler flerbostadshus.

Karta visande område för detaljplan

Bild över planområdet.

Detaljplanearbetet startades under första kvartalet 2020.

Orustbostäder inkom i februari 2016 med ansökan om att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus på 5 våningar inom Högeliden 1:23, Åsavägen, Henån. Ansökan kompletterades sedan under september 2016 med ytterligare 2 flerbostadshus. Planen delades in i tre etapper. Detaljplanen var på samråd juni-juli 2018. Under samrådstiden inkom många synpunkter som berörde etapp två och tre, vilka behöver studeras vidare med fler utredningar. Detta föranledde beslutet att dela det ursprungliga planområdet i två delar och i ett första skede gå vidare med en mindre del "Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 1". Detaljplanen Åsavägen 1 vann laga kraft i juli 2019.

Detaljplanearbetet med Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2, startades under första kvartalet 2020. Detaljplanen är under omarbetning och kommer att gå ut på nytt samråd.

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande.

Artikeln uppdaterades