Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde

Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.

Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.

Planområdet utgörs av Mollösunds östra hamnområde med befintliga verksamheter och sjöbodar i samt ett fåtal privata bostadsfastigheter.

Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen.

Minska fordonstrafik

Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde, speciellt under turistsäsongen.

Tidigare ingick ett större område i detaljplanen, som benämndes ”detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.”. Efter att detaljplanen varit på granskning beslutades att detaljplanen skulle delas i två separata detaljplaner, ”detaljplan för Mollösunds västra hamnområde” och ”detaljplan för Mollösunds östra hamnområde”. Efter beslutet att dela upp detaljplaneområdet handläggs detaljplanerna separat. Mer bakgrund finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Detaljplanen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 februari 2022, § 8.

Handlingar:

Artikeln uppdaterades