Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.

Bild över planområdet

Bild över planområdet.

Målsättningen är att skapa ett mer levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom planområdet.

Målsättningen är också att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ska ge bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i Mollösund som samhälle. Planen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området. Detaljplanen syftar även till att redovisa långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder.

Planområdet utgörs av hamnplanen och verksamheterna på och i anslutning till denna, området kring lilla hamnbassängen samt ett fåtal privata bostadsfastigheter.

Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom förbättrade förutsättningar för service och handel. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen. Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom Mollösunds kärnområde, speciellt under turistsäsongen.

Handläggning

Tidigare ingick ett större område i detaljplanen, som benämndes ”Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.”. Efter att detaljplanen varit på granskning beslutades att den skulle delas i två separata detaljplaner, ”Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde” och ”Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde”. Efter beslutet att dela upp detaljplaneområdet handläggs detaljplanerna separat. Mer bakgrund finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Status

Detaljplanen planeras att tas ut för en andra granskning under 2023.

Övriga handlingar

 • Samrådsredogörelse, 2020-12-18
 • Fastighetsförteckning, 2021-02-01
 • Planprogram, 2013-09-27
 • Samrådsredogörelse från programskedet, 2014-11-17
 • PM Geoteknik, Cowi, 2015-04-30, rev B 2020-08-31
 • MUR Geoteknik, Cowi, 2015-01-30, rev A 2019-01-16
 • PM Bergteknik, Cowi, 2015-01-30, rev B 2020-08-31
 • Kostnadskalkyl, Cowi, 2016-01-10, rev 2016-10-05
 • Naturvärdesinventering och groddjursinventering, Naturcentrum, 2013-06-01
 • VA- och vägutredning, Sweco Environment/Sweco Society, 2020-11-25
 • Riskutredning, Sweco Environment, 2017-12-20
 • Historisk inventering avseende förorenad mark, Sweco Environment,
  2018-04-06
 • Trafikutredning, version 4.0, Sigma, 2019-04-05
 • Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns museum, 2018-06-19
 • Kulturhistorisk konsekvensanalys, Bohusläns museum, 2018-08-16

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades