Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.

Bild över planområdet

Bild över planområdet.

Målsättningen med detaljplanen är att skapa ett mer levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an tilll samhällets historia genom fiske och havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom planområdet. Genom nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ges bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i Mollösund som samhälle. Planen syftar också till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området samt att befintliga verksamheter får planstöd vilket medför att de kan söka bygglov för sina verksamheter och får möjlighet att utvecklas och finnas kvar.

Kulturmiljöns värden består av ett antal identifierade karaktärsdrag som detaljplanen säkerställer och reglerar genom specifika planbestämmelser om utformning. Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling av Mollösund genom tillkomst av en variation av bostäder, service och handel. Fiskberedningsindustrin, som är den enskilt största arbetsplatsen i samhället, har aviserat en flytt av verksamheten. Verksamheter som knyter an till ortens historiska betydelse för fisknäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen. Bebyggelsen ska utformas med god gestaltning av nya byggnader i området. Förslaget redovisar även långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafiken inom Mollösunds kärnområde, speciellt under turistsäsongen.

Handläggning

Tidigare ingick ett större område i detaljplanen, som benämndes ”Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.”. Efter att detaljplanen varit på granskning beslutades att den skulle delas i två separata detaljplaner, ”Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde” och ”Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde”. Efter beslutet att dela upp detaljplaneområdet handläggs detaljplanerna separat. Mer bakgrund finns att läsa i granskningsutlåtandet.

Status

Detaljplanen planeras att tas ut för en andra granskning under 2024.

Övriga handlingar

 • Samrådsredogörelse, 2020-12-18
 • Fastighetsförteckning, 2021-02-01
 • Planprogram, 2013-09-27
 • Samrådsredogörelse från programskedet, 2014-11-17
 • PM Geoteknik, Cowi, 2015-04-30, rev B 2020-08-31
 • MUR Geoteknik, Cowi, 2015-01-30, rev A 2019-01-16
 • PM Bergteknik, Cowi, 2015-01-30, rev B 2020-08-31
 • Kostnadskalkyl, Cowi, 2016-01-10, rev 2016-10-05
 • Naturvärdesinventering och groddjursinventering, Naturcentrum, 2013-06-01
 • VA- och vägutredning, Sweco Environment/Sweco Society, 2020-11-25
 • Riskutredning, Sweco Environment, 2017-12-20
 • Historisk inventering avseende förorenad mark, Sweco Environment,
  2018-04-06
 • Trafikutredning, version 4.0, Sigma, 2019-04-05
 • Kulturhistorisk bebyggelseinventering, Bohusläns museum, 2018-06-19
 • Kulturhistorisk konsekvensanalys, Bohusläns museum, 2018-08-16

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades