Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera

Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.

Område för planändring, Mölneby Nedergård 3:5 med flera

Mölneby Nedergård 3:5 med flera utgör en av fem planer där arbete med ändring pågår i syfte att möjliggöra ett ökat helårsboende. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 respektive 125 kvadratmeter till 270 eller 300 kvadratmeter. Inga nya bostadsfastigheter tillkommer i planändringen. Mindre justeringar av den gamla planen har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse och nya regelverk. Planhandlingarna har moderniserats för att öka läsbarheten.

Status

Fördjupade geotekniska utredningar ska genomföras under hösten 2022 för att därefter låta detaljplanen bli föremål för granskning.

Artikeln uppdaterades