Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle

Området ligger strax söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligt varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.

Område för planändring, del av Svanesunds samhälle.

Svanesunds samhälle utgör en av fem planer där arbete med ändring pågår i syfte att möjliggöra ett ökat helårsboende. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 respektive 125 kvadratmeter till 250, 270 eller 300 kvadratmeter. Inga nya bostadsfastigheter tillkommer i planändringen. Mindre justeringar av den gamla planen har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse och nya regelverk. Planhandlingarna har moderniserats för att öka läsbarheten.

Granskningstid

Granskningen pågår från den 24 augusti till den 14 september 2022.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 14 september 2022.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande: Ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle".

Övriga handlingar

  • Geoteknisk PM, 2022-06-08
  • Markteknisk undersökning, MUR, 2022-06-08
  • Bergteknisk utredning, 2022-05-20
  • Bilaga 1 PM, Friktionsvinklar, 2022-06-08
  • Bilaga 2 PM, Släntstabilitetsberäkningar, 2022-06-08
  • Bilagor MUR

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan nedan.

Handlingar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_Granskning_Svanesunds samhälle_Ändringsplan.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-10-10 15.33
Plankarta del 1_Granskning_Svanesunds samhälle_Ändringsplan.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2022-10-10 15.33
Samrådsredogörelse_Svanesunds samhälle_Ändringsplan.pdf Pdf, 314.8 kB. 314.8 kB 2022-10-10 15.33

Artikeln uppdaterades