Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan för Svanvik fritidshusområde

Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil på Orust södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.

Område för planändring, Svanviks fritidshusområde.

Svanvik fritidshusområde utgör en av fem planer där arbete med ändring pågår i syfte att möjliggöra ett ökat helårsboende. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 kvadratmeter till 110 kvadratmeter byggnadsarea eller 250 kvadratmeter bruttoarea. Inga nya bostadsfastigheter tillkommer i planändringen. Mindre justeringar av den gamla planen har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse och nya regelverk. Planhandlingarna har moderniserats för att öka läsbarheten.

Granskningstid

Granskningen pågår från den 24 augusti till den 14 september 2022.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 14 september.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med ”Samrådsyttrande: Ändring av detaljplan Svanvik fritidshusområde”.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_Granskning_Svanvik fritidshusområde_Ändringsplan.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-10-10 15.33
Plankarta_Granskning_Svanvik fritidshusområde_Ändringsplan.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-10-10 15.33
Samrådsredogörelse_Svanvik fritidshusområde_Ändringsplan.pdf Pdf, 328.2 kB. 328.2 kB 2022-10-10 15.33

Övriga handlingar

  • Geotekniskt PM, 2022-05-20
  • Markteknisk undersökningsrapport, MUR, 2022-06-20
  • Bergteknisk utredning, 2022-05-20
  • Bilaga PM, Släntstabilitetsberäkningar, 2022-06-20
  • Bilagor MUR, 2022-06-20

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades