Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för fastighet Svanesund 2:127

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att öka andelen byggrätter för enbostadshus.

Flygbild visande läge för Svanesund 2:127.

Utskottet för samhällsutveckling beslutade 11 oktober 2021 att ge ett positivt planbesked.

Detaljplanen bedrivs genom ett standardförfarande.

Detaljplanearbetet startades andra kvartalet 2022.

Artikeln uppdaterades