Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Säckebäck 1:2

Planområdet ligger på södra Orust, strax öster om väg 160, cirka 300 meter nordost om Skåpesundsbron.

Karta visande planområdet

Område för detaljplan, Säckebäck 1:2

Syftet med detaljplanen är att pröva ny markanvändning för bostäder och möjliggör byggande av cirka 100 bostäder i form av enbostadshus, parhus, radhus eller kedjehus. Syftet är också att karaktären av det omväxlande skogslandskapet ska bevaras.

Detaljplanen berör privatägd mark och möjliggör att upp till 100 nya bostäder uppförs inom planområdet.

Status

Övriga handlingar

 • Grundkarta
 • Projekterings-PM Geoteknik, 2014-02-24
 • Trafikbullerutredning Säckebäck 1:2, 2023-11-01 rev. 2018-09-06
 • Riskutredning dp Säckebäck 1:2, 2013-06-11 rev. 2020-04-30
 • Arkeologisk utredning, 2013
 • Arkeologisk utredning, 2016
 • Väg, VA och dagvattenutredning, 2014-07-04
 • Kompletterande VA- och gatuutredning Säckebäck 1:2, 2023-05-08
 • PM-Brandvattenförsörjning, 2022-09-12
 • Utredning dike Säckebäck 1:2, 2022-11-21
 • Biologisk inventering Säckebäck 1:2, 2010-11-11 rev. 2014-05-27
 • Skötselplan för dagvattendammar med omgivande mark på detaljplaneområde Säckebäck 1:2, 2021-10-19
 • Bedömning av påverkan på fågelpopulationer vid exploatering för bostadsbyggande på Säckebäck 1:2, Orust kommun, 2023-04-27
 • Knärotsförekomster inom och intill detaljplaneområde på Säckebäck 1:2, Orust kommun, 2023-05-10
 • Vatten- och avloppsplan antagen 2017-08-24 rev. 2021-09-21

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades