Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Säckebäck 1:2

Syftet med detaljplanen är att pröva markanvändning för bostäder och möjliggöra byggande av cirka 80 småhus öster om vägen 160.

Karta visande planområdet

Bild över planområdet.

Detaljplanen berör privatägd mark och möjliggör att upp till 80 nya bostäder uppförs inom planområdet.

Status

Detaljplanen var på samråd från den 10 december 2014 fram till 30 januari 2015

Artikeln uppdaterades