Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Svanesund 2:127

Planområdet ligger i Svanesund, i den västra delen av Änghagenområdet, cirka 70 meter söder om vattentornet och omfattar cirka 1,8 hektar.

Karta med planområdet markerat.

Område för detaljplan, Svanesund 2:127

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättning för byggande av 16-30 bostäder i form av enbostadshus, parhus, kedjehus eller radhus.

Status

Detaljplanearbetet startades andra kvartalet 2022. Just nu är detaljplanearbetet i steget "Samråd".

Planprocess i 5 steg. Just nu i steg 2, som heter "Samråd".

Samrådstid

Samråd pågår från den 31 maj till den 2 september 2024. Det har under samrådstiden kommit fram att det har blivit ett fel i utskicket så att brev med information inte levererats till alla sakägare, därför förlängs samrådet med 9 veckor.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 14 augusti klockan 18:00. Samrådesmötet är i kommunhuset i Henån, sammanträdesrum Årholmen. Föranmälan krävs.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 2 september 2024.

Yttrande skickas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk ditt yttrande med ”Samrådsyttrande: Detaljplan för Svanesund 2:127”

Handlingar

Plankarta med bestämmelser - samrådshandling Pdf, 594.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta - samrådshandlingar Pdf, 565.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - samrådshandling Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Grundkarta, 2024-02-20 Pdf, 610.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2024-01-18 Pdf, 378.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Gatu- VA- och dagvattenutredning, Atkins Sverige AB, 2023-08-08 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturvärdesutlåtande, Svensk Naturförvaltning AB, 2023-08-08 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Berg- och geoteknik för detalljplan, Cowi AB, 2022-07-08 Pdf, 25.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades