Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc

Planområdet ligger nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge och är attraktivt för lokalisering av verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 11 januari 2022 § 10 att godkänna detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Utställningsperiod

Detaljplanen är utställd för granskning under perioden 24 oktober till 7 november 2022.

Handlingarna som hör till ärendet ligger under Relaterad information på denna sida och finns också att hämta i kommunens Kontaktcenter, öppet måndagar 08:00-18:30, tisdag-fredag 08:00-16:30.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara oss tillhanda senast den 7 november 2022.

Yttranden skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Handlingar

Planbeskrivning, del av Varekil 1:172 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta, del av Varekil 1:172 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta, del av Varekil 1:172 m.fl. Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

  • PM Geoteknik, COWI, maj 2020
  • PM Bergteknik, COWI, maj 2020
  • Naturvärdesinventering, Naturcentrum AB, 2019-08-09
  • Dagvattenutredning, Sigma, 2020-09-10
  • Riskutredning, Sweco Environment AB, 2019-05-03
  • PM Trafik, Sigma, 2020-06-23
  • VA-utredning, Sigma, 2020-06-24

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades