Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan Kungsviken 1:25

Planområdet ligger i den östa delen av Kungsviken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadshus för fritidsboende samt behålla hamnfunktionen genom att möjliggöra cirka 70 förråd kopplade till de befintliga båtplatserna och möjliggöra servicebyggnader intill hamnen.

Flygfoto med område detaljplan Kungsviken 1:25 markerat

Planområdet ligger i östra delen av Kungsviken.

Planens inriktning har förändrats sedan samrådet. Syftet med förändringen är att anpassa planförslaget bättre till kulturmiljön och det båtliv som platsen förknippas med. Sedan samrådet har antalet byggnader avsedda för fritidsboende minskats till 9 och 70 förråd kopplade till båtplatserna möjliggjorts. Sjöbodsförråden får en utformning och storlek i enlighet med traditionella mindre sjöbodar.

De bostadsbyggnader som ska uppföras inom fastigheten är avsedda att användas för fritidsboende. Bostäderna ska uppföras i fyra parhus och ett friliggande hus. Sjöbodarna som planen medger ska användas som förråd och kopplas till de båtplatser som finns inom detaljplanen. Förråden är avsedda för förvaring av båtutrustning och får inte anslutas till vatten- och avloppsledningar. Vattenområdet ska användas för befintliga båtplatser. Planområdet trafikmatas från Brattåsvägen i öster och genom planområdet löper två gångvägar i nordsydlig riktning.

Status

Planen har varit på granskning mellan 3 februari och 28 februari 2023. Nu sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Handlingar

Plankarta med bestämmelser-granskningshandling Pdf, 552.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta-granskningshandling Pdf, 512.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning-granskningshandling Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse-granskningshandling Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Geoteknisk utredning, Ramböll 2008 och 2009

Geotekniskt utlåtande, Markera 2018-03-02

PM geoteknik, Sweco 2018-10-19

PM geoteknik, Bohusgeo 2022-10-28, rev. 2023-01-16

Miljöteknisk markundersökning, Sweco 2018-01-11

Bullerutredning, Sweco 2018-02-19

Marinbiologisk undersökning, HydroGIS 2022-04-15

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades