Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan Barrevik västra

Planområdet ligger i den östra delen av Barrevik på båda sidor av väg 744 mot Mollösund. Läget framgår närmare enligt nedanstående karta. Planområdets totala areal är cirka 0,75 hektar.

Flygbild visande detaljplaneområde för Barrevik västra

Planområdet.

Planens primära syfte är att möjliggöra uppförande av 6 nya bostadshus i den norra delen av planområdet samt viss förtätning av byggrätter i den södra delen av planområdet.

Detaljplanen omfattar två skiften på vardera sidan om väg 744. Inom det norra skiftet möjliggör detaljplanen uppförande av sex nya bostadshus inom fastigheterna Barrevik 1:29 och Barrevik 1:31. En ny tillfart till dessa bostadshus föreslås anordnas i anslutning till fastigheten Barrevik 1:32. Det norra skiftet är inte tidigare detaljplanelagt.

Planens södra skifte ingår i sin helhet i en äldre detaljplan för Barreviksområdet från 1960-talet. I den nya detaljplanen föreslås den befintliga ladan, som i gällande detaljplan ligger inom allmän platsmark, få byggrätt och kunna avstyckas för bostads- och ateljéändamål. Ladan föreslås även kunna byggas till något åt väster och öster. Den gällande detaljplanen medger uppförande av ytterligare ett bostadshus inom området. Denna byggrätt bibehålls.

Förutom att den nya fastighet, som tillkommer för ladan, innebär detaljplanen inte någon utökning av antalet bostadshus i denna del av planområdet i förhållande till vad som medges i gällande detaljplan. Viss anpassning av tomtgränser och byggrätternas utformning föreslås dock.

Samtliga bostadshus inom planområdet avses att utformas på ett sätt som anknyter till bohuslänsk byggnadstradition.

Status

Planen har varit på granskning mellan 25 oktober 2023 - 13 november 2023.

Handlingar

Plankarta med bestämmelser - antagandehandling Pdf, 674.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta - antagandehandling Pdf, 499.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - antagandehandling Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 220.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 340.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsutdrag Pdf, 82.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

  • Grundkarta 2023-08-01
  • Fastighetsförteckning, 2023-10-16
  • Undersökning om betydande miljöpåverkan
  • VA-, dagvatten- och gatuutredning, 2023-10-16
  • Geotekniskt PM, 2018-11-06 reviderad 2023-10-16
  • Naturvärdesinventering, 2019-08-11
  • Naturvärdesinventering, 2018-06-05
  • Bullerutredning, 2023-08-17

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades