Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Ändring av byggnadsplan för Svanesunds samhälle

Området ligger strax söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligt varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.

Område för planändring, del av Svanesunds samhälle.

Del av Svanesunds samhälle utgör en av fem planer som ändrats i syfte att möjliggöra ett ökat permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 respektive 125 kvadratmeter till 250, 270 eller 300 kvadratmeter. Inga nya bostadsfastigheter tillkommer i planändringen. Mindre justeringar av den gamla planen har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse och nya regelverk. Planhandlingarna har moderniserats för att öka läsbarheten.

Detaljplanen har bedrivits genom ett standardförfarande och har tidigare varit på samråd i oktober - november 2021 samt utställt för granskning under perioden augusti - september 2022. Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 25 januari 2023 § 43.

Status

Övriga handlingar

  • Grundkarta, 22-05-20
  • Geoteknisk PM, 2022-06-08
  • Markteknisk undersökning, MUR, 2022-06-08
  • Bergteknisk utredning, 2022-05-20
  • Bilaga 1 PM, Friktionsvinklar, 2022-06-08
  • Bilaga 2 PM, Släntstabilitetsberäkningar, 2022-06-08
  • Bilagor MUR, 2022-06-08

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades