Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Svanesund centrum, södra

Området är cirka 7 hektar stort och omfattar stora delar av centrala Svanesund, söder om Färjevägen. Planens syfte är att stärka lokalsamhället genom att skapa förutsättningar för nya bostäder, verksamheter och förbättrade offentliga platser i centrala Svanesund. Planen syftar även till att möjliggöra nya gång- och cykelvägar mellan målpunkter i samhället samt införa kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.

Foto visande planområdetFörstora bilden

Område för detaljplan Svanesund centrum, södra.

Planförslaget innebär att centrala Svanesund kan förtätas med bostäder och handelsverksamheter. Detaljplanen möjliggör ungefär 115 nya bostäder och ytterligare 1 500 m2 verksamheter. Ett nytt torg föreslås intill befintliga verksamheter och busshållplatsen. I anslutning till torget förslås en park som utformas för lek och aktiviteter. Planförslaget innebär också åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i centrala Svanesund.

Status

Samrådstid

Samrådet pågår från den 7 december 2023 till den 11 januari 2024.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas i aulan i Ängås skola på Rödsvägen 12, den 19 december 2023, klockan 18:00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 11 januari 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande: Detaljplan för Svanesund centrum, södra".

Kommunens handläggare kommer inte att vara tillgängliga för frågor under vecka 52.

Handlingar

Plankarta med bestämmelser, 2023-10-19 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta, 2023-10-19 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning, 2023-10-19 Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta, 2023-04-25 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning, 2018-06-05 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Bergteknik, 2018-05-18 Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

PM Geoteknik, 2022-07-01 Pdf, 22.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Markteknisk undersökningsrapport, 2022-07-01 Pdf, 25.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Naturinventering, 2018-06-26 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning, 2018-08-23 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärdsvalsstudie Färjevägen Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

VA-, dagvatten- och gatuutredning, 2023-02-17 Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Gestaltningsförslag Svanesund dagvattenpark, 2023-03-28 Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Övergripande trafik- och parkeringsutredning i Svanesund, 2022-02-08 Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga gång- och cykelväg Färjevägen, 2023-07-19 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga torg, 2023-10-11 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2023-10-19 Pdf, 466.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

  • Fastighetsförteckning, 2023-11-16

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningen som finns i listan ovan.

Artikeln uppdaterades