Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall

Programsamrådet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande naturmark. Fokus i planprogrammet är bevarande av natur- och kulturmiljö och utveckling av verksamheter och bostäder.

Karta med område för planprogram

Område för planprogram.

Planen syftar till att skydda och utveckla kulturmiljöer som är viktiga för Orusts identitet. Det är även ett mål att bevara och tillgängliggöra unika naturmiljöer och landskap.

För att skapa förutsättningar för helårsboende är ett mål med planen att tillgodose behovet av attraktiva och ekonomiskt tillgängliga bostäder för olika grupper. Även att skapa förutsättningar för näringsutveckling och fler arbetstillfällen på västra Orust är en viktig del i utvecklingen av samhällena. I samband med detta behöver trafik och infrastruktur utvecklas med syfte att förbättra trafiksäkerheten, främja hållbara transportsätt och möjliggöra framtida klimatsäkring.

Ett planprogram i sig är inte en juridisk handling utan ska ses som en förstudie inför kommande detaljplanering. Planprogram tas fram för att grundligt utreda förutsättningarna på platsen samt att staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta för detaljplaneringen. Förslaget i kommande detaljplaner kan därför komma att se annorlunda ut än i planprogrammet och de yttranden som inkommer under samråd påverkar den fortsatta planeringen.

Status

Övriga handlingar

  • Naturvärdesinventering, 2018-11-13
  • Kulturhistorisk inventering, 2018-12-20
  • Trafikutredning, 2019-04-04
  • Fastighetsförteckning, 2022-05-15

Kontakta kommun@orust.se om du vill ta del av utredningen som finns i listan nedan.

Artikeln uppdaterades