Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Åvägen, del av Henån 1:306 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att fler bostäder och centrumfunktioner byggs inom planområdet, att fler befintliga fastigheter får en mer flexibel användning, att tillgodose och omorganisera parkeringssituationen, att iordningställa området kring ån genom en å-promenad och park.

Karta visande planområdet

Bild över planområdet.

Detaljplanen berör både kommunalt och privat ägd mark och möjliggör att upp till 85 nya bostäder uppförs inom planområdet. Förslaget innebär att ny bostadsbebyggelse uppförs längsmed Åvägen. Detaljplanen innebär även en ny park placerad centralt i planområdet och parallellt med planarbetet planeras en ny å-promenad längsmed ån och iordningställande av å-slänterna.

Status

Planen har varit på granskning mellan 14 maj - 9 juni 2024. Nu sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och planhandlingarna justeras innan detaljplanen kan antas.

Handlingar

Granskningsutlåtande Pdf, 299.5 kB.

Plankarta med bestämmelser Pdf, 797.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta Pdf, 839.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 469.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

  • Geoteknik Åvägen PM - Bohusgeo 2023-07-11
  • Naturvärdesinventering - Naturcentrum 2018-04-30
  • Dagvattenutredning - Sweco 2019-04-25
  • Bullerutredning, DP Henåns centrum Orust - Sweco 2018-08-16
  • Granskningsutlåtande, granskning 1, 2024-03

Övriga handlingar

  • Grundkarta, fastighetsredovisning 2020-05-18, detaljredovisning
    2023-12-10
  • Fastighetsförteckning - Metria, 2020-07-16
  • Samrådsredogörelse, 2020-10-15

Artikeln uppdaterades