Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Detaljplan för Varekil 1:19 med flera

Planområdet ligger strax väster om centrala Varekil, i närheten av Varekils skola och omfattar cirka 5 hektar.

Område för detaljplan, Varekil 1:19 med flera

Område för detaljplan, Varekil 1:19 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra olika typer av bostäder i ett centralt läge i tätorten Varekil, med närhet till kommunal service och goda kommunikationer.

Detaljplanen möjliggör för cirka 120 bostäder i olika form i Varekil. Närmast infarten från Jöråsvägen planeras bostäder med högre exploateringsgrad än resterande bebyggelse inom planområdet. Här möjliggörs även ett seniorboende, för att koncentrera den mer intensiva trafiken hit och inte leda den vidare längre in i området. Planområdet är kuperat och markhöjderna varierar mellan som högst 70-80 meter och som lägst cirka 50 meter. För att minska påverkan på den kuperade landskapsbilden reglerar detaljplanen högsta tillåtna nockhöjd, vilket anpassats för att smälta in i landskapet. Eftersom planområdet är en del av ett centralt naturområde i Varekil säkerställer detaljplanen att kvarvarande naturmark i området fortsatt blir allmänt tillgänglig.

Detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen där planområdet är utpekat som "värdefullt naturområde". Planförslaget är dock förenligt med bostadsförsörjningsprogrammet (2016) och med Översiktsplan 2040 som är på granskning fram till 30 juni 2024.

Status

Samråd

Samrådet pågår från den 24 maj till den 24 juni 2024.

Synpunkter

Ett samrådsmöte kommer att hållas i Varekils skola den 4 juni 2024, klockan 18:30.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 24 juni 2024.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med "Samrådsyttrande: Varekil 1:19 m.fl."

Handlingar

Plankarta med bestämmelser - samrådshandling Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrationskarta - samrådshandling Pdf, 984.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - samrådshandling Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Artikeln uppdaterades