Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35

Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort.

Detaljplan Röra-Äng 1:35, översikt

Foto över Röra-Äng 1:35

Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befintliga bostadshusen, möjliggöra bostadsändamål i befintlig lada samt möjliggöra utbyggnad av veranda på det andra bostadshuset.

Status

Planändringen bedrivs genom begränsat standardförfarande.

Byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17, fortsätter att gälla inom planområdet exklusive fastighet Röra-Äng 1:35, som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande byggnadsplan, laga kraft 1983-07-17.

Samrådstid

Samrådet pågår mellan 23 juni 2021 till och med 14 juli 2021.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 14 juli 2021.

Yttrande skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk ditt kuvert med "Samrådsyttrande: Planändring för fastighet Röra-Äng 1:35".

Övriga handlingar

Geotekniskt PM
Volymstudieanlays

Kotakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre