Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40

Planområdet är beläget i Svanesunds samhälle.

Foto över Svanesund 3:40

Foto över Svanesund 3:40

Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt möjliggöra avstyckning för det nya bostadshuset.

Status

Planändringen bedrivs genom begränsat standardförfarande.

Detaljplan 1993-07-01, 1421-P93/6 fortsätter att gälla inom planområdet exklusive för den fastighet som planändringen avser. Planändringen ska därför läsas tillsammans med underliggande Detaljplan 1993-07-01.

Samrådstid

Samrådet pågår mellan 23 juni 2021 till och med 14 juli 2021.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 14 juli 2021.

Yttrande skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk ditt kuvert med "Samrådsyttrande: Planändring för fastighet Svanesund 3:40".

Övriga handlingar

Geotekniskt PM
Volymstudieanalys

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre