Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Ändring av detaljplan för Svanvik fritidshusområde

Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil på Orust södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.

Bild visande område för planändring, Svanvik fritidshusområde

Område för planändring, Svanviks fritidshusområde

Svanvik fritidshusområde utgör en av fem planer där arbete med ändring pågår i syfte att möjliggöra ett ökat helårsboende. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat permanentboende genom att tillåta en utökad byggrätt från 80 kvadratmeter till 110 kvadratmeter byggnadsarea eller 250 kvadratmeter bruttoarea. Inga nya bostadsfastigheter tillkommer i planändringen. Mindre justeringar av den gamla planen har gjorts för att anpassas till befintlig bebyggelse och nya regelverk. Planhandlingarna har moderniserats för att öka läsbarheten.

Granskningstid

Granskningen pågår från den 24 augusti till den 14 september 2022.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 14 september.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med ”Samrådsyttrande: Ändring av detaljplan Svanvik fritidshusområde”.

Status

Planhandlingar

Övriga handlingar

  • Geotekniskt PM, 2022-05-20
  • Markteknisk undersökningsrapport, MUR, 2022-06-20
  • Bergteknisk utredning, 2022-05-20
  • Bilaga PM, Släntstabilitetsberäkningar, 2022-06-20
  • Bilagor MUR, 2022-06-20

Kontakta samhallsutveckling@orust.se om du vill ta del av utredningarna som finns i listan ovan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre