Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-06-25

Anslutning till kommunalt vatten på Rossö

Ledningsnätet till Rossö är nu färdigutbyggt och vi kan börja ansluta fastigheter till vår vattenledning.

Karta över området.

Verksamhetsområde Råssön.

Vi har en godkänd slutbesiktning 2020-06-18 vilket innebär att vi nu formellt har tagit över ledningsnätet.

Anslutningsprocessen

Ansök om anslutning

Innan du kan ansluta din fastighet till ledningsnätet behöver du göra en ansökan till oss.

Under sommaren är det semestertider och vi har begränsad möjlighet att besiktiga anslutningar och montera vattenmätare. Vi går nu in i semesterperioden och kommer endast hinna ansluta ett fåtal fastigheter innan semestern.

Beslut om startbesked

Du får inte ansluta innan du fått ett startbesked.

Vi handlägger din ansökan och skickar den sedan vidare till sektor miljö- och bygg för beslut om startbesked enligt 10 kap. 23§ PBL. Har du redan skickat in en ansökan gällande din fastighet behöver du inte göra det igen.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Du kontaktar din entreprenör som gör inkopplingen till vår vattenledning.

Besiktning av vattenanslutning

En förutsättning för att släppa på vattnet till din fastighet är att vi fått möjlighet att besiktiga anslutningen. Det är inte tillåtet att själv öppna ventilen och släppa på vattnet.

Innan gropen grävs igen ska vi besiktiga anslutningen. Kontakta oss ett par dagar innan inkopplingen så vi kan planera in en besiktning.

Efter att vi har besiktigat och allt ser bra ut, öppnar vi ventilen och släpper på vattnet.

Ventilen för bara öppnas av Orust kommun

Ventilen är vår egendom och får endast öppnas och stängas av våra egen medarbetare.

Om ventilen öppnas av dig som fastighetsägare innan vi har besiktigat anslutningen kommer vi att stänga och plombera ventilen. Du som fastighetsägare kommer att debiteras för vattenavstängning enligt §11 i VA-taxan.

Installation av vattenmätare

Vi vill montera en vattenmätare hos dig, vattenmätaren ska sitta frostfritt. När du förberett med en vattenmätarkonsol kontaktar du oss så vi kan komma och montera mätare

I ABVA-allmänna bestämmelser för användandet av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, kan du läsa mer om placering av vattenmätare.

Enskilt vatten

Du kan behålla ditt enskilda vatten för att till exempelvis vattna i trädgården. Men när du ansluter till kommunalt vatten är det av största vikt att du skiljer på det enskilda och det kommunala vattnet.

Två helt skilda system

Det måste vara två helt skilda system så att det enskilda vattnet och det kommunala vattnet inte under några omständigheter kan komma i kontakt med varandra.

Att skilja på systemen med en ventil eller annan anordning är inte godkänt. Detta på grund av att bakterier från ditt enskilda vatten kan kontaminera det kommunala dricksvattnet och spridas i vårt ledningsnät.

Anslutning av avlopp

Avloppsslangen är pluggad med en svart plastpropp, som ska sitta kvar. Det är inte tillåtet att avlägsna plastproppen eller att ansluta avloppsslangen.

Vi har tidigare informerat om att den dagen det blir möjligt att ansluta avloppet kommer alla fastigheter behöva en LTA-station - en villapumpstation - för att pumpa avloppsvattnet från huset till vår avloppsledning. LTA-stationerna installeras först då det är möjligt att ansluta till avloppet, så några LTA-stationer kommer inte att levereras i samband med anslutning till vattenledningen.

Avgiftsskyldighet

Rossö är genom beslut i kommunfullmäktige ett verksamhetsområde för kommunalt vatten. Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är Orust kommun som huvudman för den allmänna VA-anläggningen, skyldig att inom verksamhetsområde förse samtliga fastigheter med vatten. Du som fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt gällande VA-taxa.

Avgiftsskyldighet uppstår från det att vi ordnat förbindelsepunkten och informerat dig som fastighetsägare om förbindelsepunktens läge.

Avgifter för anslutning och brukning

Anslutningsavgift och brukningsavgift debiteras dig från tidpunkten för anvisandet av förbindelsepunkten. Om du ansluter din fastighet innan vi informerat dig om förbindelsepunktens läge debiteras du avgifter från och med tidpunkten för anslutning.

Fakturor på anslutningsavgiften kommer att skickas ut till samtliga fastigheter inom verksamhetsområdet under sensommaren och hösten. Har du anslutit din fastighet innan vi formellt anvisat förbindelsepunkten kommer du att få din anslutningsfaktura tidigare.

Anslutningsavgift för vatten

Anslutningsavgift för vatten för en fastighet, inom verksamhetsområde, är 203 294 kronor inklusive moms enligt den nu gällande va-taxan. Avgiften beräknas alltid enligt den taxa som gäller vid den tidpunkt då avgiftsskyldigheten uppstår.

VA-taxan kan ändras genom politiska beslut.

Återställ
Hjälp oss bli bättre