Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2020-01-15

Åvägen del av Henån 1:306

Planområdet är beläget i centrala Henån.

Karta som visar var detaljplanen ligger i Henån och storleken på detaljplanen

Planområde för detaljplan Åvägen del av Henån 1:306

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att tillgodose behovet av parkering i området samt att möjliggöra en ny broförbindelse för fordonstrafik över ån Henån.

Detaljplanen berör både kommunalt och privat ägd mark och möjliggör att maximalt 90 nya bostäder uppförs inom planområdet.

Förslaget innebär att bostäderna fördelas på två flerbostadshus inom området mittemot kommunhuset, ett hörnhus direkt söder om kommunhuset, två punkthus på var sida Åvägen samt att ett radhus alternativt mindre flerbostadshus uppförs längs Åvägen mittemot korsningen till Kaprifolvägen.

Detaljplanen innehåller även en ny park placerad centralt i planområdet samt längs med ån en ny å-promenad och iordningställande av å-slänterna.

Ytterligare innehåller detaljplanen nya parkeringsplatser och en ny vägbro som förbinder Väg 160 med Kaprifolvägen.

Status

Processkarta för planprocessen

Processkarta för planprocessen

Samråd

Detaljplanen är på samråd från den 15:e januari fram tills 6:e februari 2020 och ett samrådsmöte kommer att hållas den 27:e januari. Detaljplanen beräknas att antas i fjärde kvartalet av 2020.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre