Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Biologiska mångfaldens dag

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Foto på en miljö med granitklippor, en sötvattendamm med växtlighet runt och västerhavet.

Käringön med Måseskär i fjärran. Här finns både havet och en sötvattenmiljö som är viktig för bland annat strandpaddan. En fin symbol för mångfald i en natur som är både är välbekant och förknippad med Orust.

I samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj vill vi berätta om några av de projekt som pågår och vars yttersta mål är att hjälpa naturen att återfå eller behålla en hög rikedom på alla nivåer, individer, populationer och livsmiljöer. Till glädje för oss alla, och framtida generationer.

I princip samtliga miljöprojekt som vi arbetar med syftar till att minska belastningen på vatten och marina områden runt ön. I förlängningen handlar det om att vi vill bevara och stärka den biologiska mångfalden. Friska ekosystem med hög artrikedom gör naturen motståndskraftig och kan förse det mänskliga samhället med viktiga resurser som rent vatten, pollinering, matfisk, ren luft, spännande upplevelser och mycket annat.

Många faktorer påverkar den biologiska mångfalden i vår natur, för oss på Orust är det främst kopplat till övergödning, uttag av marina resurser och exploatering längs kusten. Det hela blir extra komplext med pågående klimatförändringar och gamla synder som fortfarande påverkar våra sjöar, vattendrag och marina områden.

LEVA Orust

LEVA står för Lokalt Engagemang för Vatten och är ett nationellt pilotprojekt som finansieras av Havs och Vattenmyndigheten. På Orust pågår projektet sedan 2019 och omfattar sex avrinningsområden - Grindsbyvattnet, Rödsvattnet, Varekilsån, Kärrebergsån, Hagaån och Strane å.

Tanken med projektet är att vi genom dialog snarare än regler underlättar för markägare att göra bra miljöåtgärder. Att hitta rätt åtgärd, söka pengar och tillstånd är ofta tidskrävande och byråkratiskt, och det är där vi vill hjälpa till. Det handlar främst om åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen som orsakar övergödning.

Övergödning är ett av de större problemen som påverkar våra vattendrag och marina miljö negativt. Vi behöver hitta sätt att minska läckaget av näring till vattendragen och istället få näringen att fastna i de grödorna på fälten och skogarna.

Exempel på åtgärder kan vara att fördröja vatten i landskapet genom att dämma, rena vatten i dammar och våtmarker, eller bearbeta marken på ett sätt som gör att mindre näring läcker ut när det regnar.

Relaterad information

8+fjordar

Tillsammans med grannkommunerna Stenugsund, Uddevalla, Kungälv och Tjörn ingår vi i samarbetsprojektet 8+fjordar vars främsta syfte är att försöka få tillbaka de stora rovfiskarna i havsområdena runt Orust och Tjörn.

Då många av de stora rovfiskarna försvunnit har den ekologiska balansen rubbats och i kombination med övergödning, förlust av ålgräs, exploatering av kusten och fiske har vi svårt att få tillbaka de viktiga rovfiskarna, som också är populära matfiskar. Till detta kommer även ett förändrat klimat vilket skapat nya utmaningar när viktiga vattendrag torkar ut under sommaren och föryngringen av flera viktiga fiskar går förlorade. En hel del samarbete sker med LEVA Orust då målsättningarna med projekten ofta är förenliga.

I 8+fjordar pågår en rad underprojekt vars syften är att hjälpa ekologin i havsmiljön. Här är några exempel.

  • Vatten Värt att Värna, ett projekt för att ta fram projektidéer och söka pengar för vattenvårdsåtgärder som våtmarker, dammar och minskad övergödning.
  • Reduktionsfiske i Grindsbyvattnet, ett samarbete med 8+fjordar där vi fiskar ut vitfisk ur sjön för att minska snedbalansen i ekologin och gynna rovfiskarna gädda och aborre.
  • 19 vattendrag, ett projekt som tittar på hela 8+fjordar-området för att hitta platser för vattenhållande åtgärder längs 19 viktiga vattendrag.
  • 16 Vandringshinder, ett projekt vars syfte är att åtgärda 16 kända vandringshinder i de olika kommunerna.
  • Spöknätsjägarna, ett projekt som försöker lokalisera och bärga förlorade fiskeredskap som ligger på havsbotten och spökfiskar.

Strandpaddor på och runt Käringön

På Käringön och omkringliggande småöar finns den speciella strandpaddan, även kallad stinkpadda.

Tyvärr har antalet strandpaddor minskat och tillsammans med Länsstyrelsen försöker vi nu få bättre koll på hur många paddor som finns och var dom finns så att vi kan rikta åtgärder för att stärka deras möjlighet att överleva på sikt.

Strandpaddan är en av Orust kommuns ansvarsarter.

Invasiva arter och bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet

Under 2018 och 2019 genomfördes ett LONA-projekt för att kartlägga invasiva växtarter på Orust och sprida information om dem. Information finns på vår webbplats och även som en tryckt pappersfolder för att informera Orustborna om vilka de vanligaste invasiva växterna är och hur de bör hanteras.

Förutom problem med övergödning och få rovfiskar har Grindsbyvattnet även problem med den invasiva vattenväxten sjögull. Under 2020 testade vi att bekämpa ett mindre bestånd av sjögull vid sjöns utlopp. Nu ska vi försöka ge oss på ett större bestånd i centrala delen av sjön. Vi har fått förstärkning av Länsstyrelsen som hjälper oss med material. Förhoppningen är att kunna bekämpa sjögull så att det ska bli lättare att röra sig mellan sjöns södra och norra delar igen. På sikt vill vi gärna bli av med sjögullet helt men det är tyvärr många år kvar innan vi är där.

Runnsvatten

Vid Slussen på nordöstra Orust finns våtmarksområdet Runnsvattnet där föreningen Runnsvattnets Vänner är engagerade och vill förbättra vandringsleden i området. Platsen är en spännande oas för olika fåglar och det finns redan idag ett fågeltorn och viss möjlighet att vandra runt. Men med hjälp av LONA-pengar ska det under året skapas bättre möjlighet att vandra runt området och ta del av dess biologiska rikedom.

Återställ
Hjälp oss bli bättre