Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Planområde för detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln

Detaljplanens syfte

Detaljplanen möjliggör ett uppförande av cirka 22 stycken nya bostäder fördelat på ett flerbostadshus i fyra våningar och 6 radhus i 2,5 våningar. Tillkommande bebyggelse har anpassats efter befintlig bebyggelsestruktur genom att den något högre föreslagna bebyggelsen placeras i norr, mot befintligt flerbostadshus om tre våningar, samt att den lägre föreslagna bebyggelsen placeras i söder, mot befintlig villabebyggelse.

Status

Granskning

Utskottet för samhällsutveckling beslutade den 12 april 2021 att godkänna detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln, för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18 §.

Planhandlingarna finns att hämta digitalt. Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta ut i kommunhusets reception.

Granskningstid

Detaljaplanen bedrivs genom ett standardförfarande och har tidigare varit på samråd mellan den 14 januari - 29 januari 2021. Planförslaget är utställt för granskning under perioden 26 april - 14 maj 2021.

Yttranden

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 14 maj 2021.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Granskningsyttrande: Detaljplan Triangeln Svanesund" och underteckna gärna med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handäggning.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre