Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Detaljplaneområdet ligger nordost om Varekils centrum, på båda sidor om väg 160.

Foto över Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Foto över Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde

Detaljplanens syfte är att tillskapa ny industri- och verksamhetsmark, med alternativ användning för räddningstjänst- och ambulansstation, väster om väg 160, samt möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.

Varekil har ett fördelaktigt kommunikationsläge för lokalisering av verksamheter. Detaljplanen syftar till att vidareutveckla befintligt verksamhetsområde och möjliggöra fler tomter främst för verksamheter men även industri och service. I den norra delen väster om väg 160 föreslås mark avsättas för räddningstjänsten med brandstation och ambulans. Den mark som tas i anspråk för nya verksamheter utgörs idag till stora delar av jordbruksverksamhet.

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling beslutade den 11 januari 2022 § 10 att godkänna detaljplan för del av Varekil 1:172 med flera, Lundby verksamhetsområde, för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Tid för samråd

Planförslaget är föremål för samråd under perioden 9 februari - 10 mars. I ett tidigare utskick angavs ett annat datum men samrådstiden har nu förlängts till den 10 mars.

Vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta ut i kommunhusets reception under ordinarie öppettider.

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 10 mars.

Yttranden skickas till e-post samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt mail eller brev med "Samrådsyttrande: Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre