Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av turismen på Flatön och att stärka attraktionskraften kring friluftslivet och kulturarvet från Evert Taube. Syftet är även att förbättra den bristande trafiksituationen på platsen.

Foto över Kila 1:73 m.fl., visande område för detaljplan

Foto över Kila 1:73 m.fl.

Planområdet utgörs av ett kustnära område beläget på den södra delen av Flatön, norr om Orust. På platsen finns idag bland annat verksamheten Handelsman Flink.

I kommunens översiktsplan från 2009 är området till del utpekat som lämpligt för utveckling av turist- och friluftsverksamhet. Planförslaget är därmed i linje med översiktsplanens intentioner.

Status

Återställ
Hjälp oss bli bättre