Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäringen och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.

Karta som visar planområdet

Planområdet i Mollösund är markerat med rött.

Planområdet är beläget i Mollösunds hamn och berör området kring hamnplanen, lilla och stora hamnbassängen, samt ett område öster om stora hamnbassängen.

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön. Målsättningen att skapa ett mer levande lokalsamhälle och fler arbetstillfällen som knyter an till samhällets historia genom fiske och havsbaserade verksamheter samt att skapa nya bostäder inom planområdet. Målsättningen är att nya arbetstillfällen och ett mer levande samhälle ger bättre förutsättningar för ett ökat helårsboende i Mollösund som samhälle. Planen syftar också till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området samt att befintliga verksamheter får planstöd vilket medför att dem kan söka bygglov för sina verksamheter och får möjlighet att utvecklas och finnas kvar.

Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling genom tillkomst av bostäder, service och handel. Verksamheter som anknyter till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen.

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till omkringliggande natur och befintlig bebyggelse. Planen ställer höga krav på god gestaltning av nya byggnader i området.

Förslaget redovisar långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom kärnområdet, speciellt under turistsäsong.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 4 februari - 19 mars 2021.

Återställ
Hjälp oss bli bättre