Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Detaljplan för Svanesund centrum norra

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Detaljplan för Svanesund Centrum Norra, berört område

Orust kommun verkar för att växa befolkningsmässigt och därmed öka underlaget för välfärdstjänster i kommunen. Svanesund ligger vid ett strategiskt läge med närhet till både service och arbetsmöjligheter i orten och på fastlandet samtidigt som närmiljön har nära till hav och natur. Inför detaljplanearbetet har ett planprogram tagits fram för Svanesunds centrum med syfte att utveckla orten på ett sätt som på sikt ger underlag för handel och service i centrum, samtidigt som kopplingen mellan norra och södra Svanesund förbättras och att besöksvärdena stärkts.

Den befintliga förskolan på Sesterviksvägen behöver ersättas med en ny förskola inom planområdet som också ser till ett kommande behov i samband med en tillkommande bostadsbebyggelse. En ny förskola bedöms behöva rymma 5-6 avdelningar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.

Samrådstid

Detaljplanen bedrivs genom ett utökat förfarande. Planförslaget är föremål för samråd under perioden 11 oktober - 1 november 2021.

Planförslaget finns utställt i kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 1 november 2021.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk ditt mail eller kuvert med "Samrådsyttrande: Detaljplan för Svanesund Centrum Norra" och underteckna gärna ditt yttrande med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Teams den 18 oktober, klockan 18:00. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under mötet. Anmäl dig i förväg senast den 17 oktober till
mote.planenheten@orust.se.

Status

Processkarta för planprocessen

Planhandlingar

Övriga utredningar

Återställ
Hjälp oss bli bättre