Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Förvaring av brandfarlig vara i hemmet

Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad. Om du hanterar och förvarar brandfarliga varor i hemmet är det viktigt att det görs på ett säkert sätt. Förvaring av mer än 1 kubik vätska för uppvärmning, som diesel och eldningsolja, samt ledningar i mark ska anmälas till miljöenheten.

Tänk på att förvara brandfarliga varor i originalförpackning, för ändamålet avsedda och godkända behållare, i lämpligt utrymme, på lämplig plats, oåtkomlig för barn.

I hemmet får förvaras

  • 60 liter gasol = 2 st. P11
  • 5 liter annan brandfarlig gas
  • 100 liter brandfarlig vätska, drivmedel i fordonstank och reservdunk räknas ej in i detta
  • 10 000 liter vätska för uppvärmning och elproduktion så som eldningsolja och diesel

Förvar du större mäng än ovan kontakta Räddningstjänsten. Troligtvis behöver du söka tillstånd.

Cisterner och miljölagstiftning 

För att undvika spill av brandfarlig vara till vår mark och vattenmiljö finns det behov av att vidta skyddsåtgärder. Enligt Miljöbalken är den som förvarar en kemisk produkt skyldig att följa gällande regler och ansvarar för att bedöma och tillse att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnade.

Informationsplikt

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10 1 kap. 2§) ska förvaring, samt för ledningar i mark, av mer än 1 kubik brandfarliga vätskor och spilloljor anmälas till miljöenheten.

Inom vattenskyddsområde är informationsplikten gällande vid hantering av mer än totalt 150 liter vätska i lösa behållare.

Installation av ny cistern

Den som avser att installera eller hantera en cistern, gäller ej cisterner inomhus, ska senast fyra veckor innan hantering inleds skriftligen informera miljöenheten.

Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan.

Informationsplikten gäller oavsett om cisternen är ny eller begagnad (NFS 2021:10 3 kap. 1§).

Cisterner kräver normalt också bygglov.

Skydd och kontroll

Grundkravet är att alla cisterner ska vara primärt skyddade, inom vattenskyddsområde eller nära strandkanten är det krav på sekundärt skydd.

En invallning ska rymma hela cisternens volym, eller den största cisternens volym plus 10 procent av övriga cisterners totala volym (NFS 2021:10 4 kap. 1, 3§§).

Cisterner med tillhörande rörledningar ska installationskontrolleras. Kontrollen ska utföras av ackrediterade kontrollorgan. Även utbyte av enstaka rörledningar kräver installationskontroll. Återkommande kontroller ska därefter ske (NFS 2021:10 5 kap. 1§).

Grundläggande skyddsåtgärder

  • Stadig uppställning på tät, beständig yta
  • Droppskydd där spillrisk föreligger
  • Påkörningsskydd vid risk för påkörning
  • Invallning

Avyttring

Miljöenheten ska informeras när en cistern tas ur bruk i form av ett skrotintyg med information om hur cisternen ska omhändertas.

En cistern som inte ska användas mer ska tömmas och rengöras för att minska risken för framtida läckage eller spill till omgivningen (NFS 2021:10 7 kap. 1§).

En cistern som inte är rengjord är i bruk och ska kontrolleras enligt gällande kontrollintervall.

Avfallet som uppkommer vid tömning och rengöring av cisternen och eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver, räknas som farligt avfall och ska lämnas till mottagningsstation för sådant avfall. Själva cisternen och ledningarna är också ett avfall som ska omhändertas korrekt.

Vid misstanke om förorening av ett mark- eller vattenområde till följd av hantering av brandfarlig vara och spilloljor ska miljöenheten omedelbart underrättas.(NFS 2021:10 6 kap. 2§).

Undantag

Dessa föreskrifter gäller inte tillståndspliktig hantering enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), eller för transporter som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:5).

Återställ
Hjälp oss bli bättre