Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2019-04-05

Högeliden 1:23

Planområdet är beläget sydöst om bostadsområdet Nävrekärr strax söder om Henån.

Karta som visar planområdet

Planområdet Högeliden, mellan väg 160 och Nävrekärr.

Detaljplanens syfte

Planområdet omfattar cirka 1 320 kvadratmeter och syftet är att möjliggöra ett flerbostadshus.

Samrådsförslaget var uppdelat i tre delområden för flerbostadshus. Område ett som planeras att byggas ut först består av ett flerbostadshus i en så kallad 4-spännare med fyra våningsplan samt taklägenheter. Totalt 19 stycken lägenheter. Taklägenheternas fasad är indragen för att fasaden inte skall bli för dominant. Marken som tas i anspråk för bostadshus består idag av parkeringsplatser. De övriga områdena planeras att byggas ut inom en sju till femtonårs period.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Samråd

Under samrådet inkom många synpunkter som berörde etapp två och tre som behöver studeras vidare med fler utredningar. Detta föranledde beslutet att dela planen i två delar och i första skedet endast gå vidare med hus 1.

Detaljplanen med etapp två och tre planeras att gå ut på granskning under våren 2019. Efter detaljplanesamrådet har ett färdigt planförslag utarbetats för hus 1 som nu ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den tas upp för antagande av kommunfullmäktige.

Relaterad information

PlankartaPDF (pdf, 732.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 136.9 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre