Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Markanvisning för del av Tofta 2:31

Det aktuella området är beläget inom orten Stocken på den västra sidan av Orust, cirka åtta kilometer söder om Ellös och cirka 15 kilometer norr om Mollösund. Stockens geografiska placering innebär att området är beläget mycket havsnära och cirka 600 meter från det aktuella området finns en båthamn.

Markanvisningsområdet består idag av obebyggd jordbruksmark som ägs av Orust kommun. Det aktuella området angränsar i nordväst till fastighet Tofta 2:109 som ägs av Stiftelsen Orustbostäder och som är bebyggd med två enplans-radhuslängor om 6 lägenheter. Området för markanvisning är cirka 5 400 kvadratmeter stort och omfattar del av fastigheten Tofta 2:31.

Stockens samhälle

Stockens samhälle

Sista inlämningsdag 30 september 2021.

I nuläget regleras den tillåtna markanvändningen inom området av en befintlig byggnadsplan, Del av Stocken Tofta 2:31 m.fl., som vann laga kraft 1983-06-27. Området för markanvisning är reglerat som område för handelsändamål (H) i gällande byggnadsplan och utpekat som plats för framtida servicefunktioner och återvinningsstation, i kommunens översiksplan.

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra markanvisning och en ny detaljplan för området. Den nya detaljplanen syftar till att ändra nuvarande tillåtna markanvändning för området, från handelsändamål (H) till bostäder (B). Detaljplanen prövar möjligheten att tillskapa byggrätt för bostäder som kan möjliggöra utbyggnad av cirka 16-20 lägenheter, inom Tofta 2:31, i Stocken. Detaljplanen bedöms inte kunna göras genom en planändring.

Lägsta acceptpris

Det finns ett lägsta acceptpris som inte är offentligt. För att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet inte undertstiga acceptpriset.

Anslutningsväg och parkeringsplatser

Befintlig väginfrastruktur är tillräcklig och ska användas även för den nytillkommande bebyggelsen. Parkeringar och eventuella garage placeras på kvartersmark inom markanvisningsområdet och ska täcka det behov som byggnationen skapar.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet.

VA-kapaciteten inom Stockens samhälle bedöms vara tillräcklig för den föreslagna bebyggelsen. Ett eventuellt behov av förstärkning av VA-systemet blir föremål för en utredning i detaljplaneprocessen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre