Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Mollösund 5:351 m.fl. för granskning

Granskningsförslaget för detaljplan Mollösund 5:351 m.fl. syftar till att ta ett helhetsgrepp i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende och en lokal utveckling av besöksnäringen och näringsliv samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.

Karta som visar planområdet

Planområdet i Mollösund är markerat med rött.

Detaljplanens syfte

Planområdet är beläget i Mollösunds hamn och berör området kring hamnplanen, lilla och stora hamnbassängen, samt ett område öster om stora hamnbassängen.

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende och en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön. Planen syftar också till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i området som saknar skydd i gällande detaljplan.

Planförslaget möjliggör förutsättningar för en fortsatt utveckling genom tillkomst av bostäder, service och handel. Verksamheter som anknyter till ortens historiska betydelse för fiskenäringen uppmuntras för att erbjuda helårsbetonad sysselsättning inom exempelvis turistnäringen.

Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till omkringliggande natur och befintlig bebyggelse. Planen ställer höga krav på god gestaltning av nya byggnader i området.

Förslaget redovisar långsiktiga lösningar att möta havsnivåhöjningen med lämpliga åtgärder samt förslag att minska fordonstrafik inom kärnområdet, speciellt under turistsäsong.

Status

Processkarta för planprocessen. 1 start, 2 samråd, 3 granskning, 4 antagande och 5 laga kraft.

Granskning

Detaljplanen bedrivs genom ett så kallat normalt förvarande och har tidigare varit på samråd mellan den 15 december 2016 och den 1 februari 2017.

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 4 februari 2021 - 19 mars 2021. Planhandlingar finns att hämta digitalt nedan och fysisk kopia kommer att finnas att hämta i kommunhusets entré i Henån.

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast den 19 mars 2021.

Yttranden skickas till samhallsutveckling@orust.se eller med post till adressen Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån. Märk ditt mail eller brev med granskningsyttrande: Detaljplan Mollösund 5:351 m.fl." och underteckna gärna ditt yttrade med namn och fastighetsbeteckning för att underlätta vår handläggning.

Digitalt granskningsmöte

Ett digitalt granskningsmöte kommer att hållas den 1 mars 2021, klockan 18:00. Mötet är tillgängligt via dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det kommer finnas möjlighet att skicka in frågor under mötet. Mötet kommer också att vara tillgängligt att se i efterhand. Anslut till mötet genom att klicka på länken nedan.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre