Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-29

Nu händer det grejer i Henån

Det kanske inte syns så mycket på ytan men under jobbas det på för fullt. Just nu och de närmaste åren planerar vi för ett nytt attraktivt centrum med stark koppling till havet. Vi planerar även för många nya bostäder, ny och säkrare trafikinfrastruktur samt översvämningssäkring av samhället.

Ta en stund för Svanesund

Medborgardialog om Henåns centrum

Sommaren 2017 fanns möjlighet att påverka hur Henån centrum ska se ut i framtiden. På vår webbplats fanns en enkät och möjlighet att lämna synpunkter i en karta.

Många bra synpunkter och idéer kom in under sommaren 2017. Det var många som önskade större variation av bostäder och service, fler restauranger, butiker och caféer.

Under hösten och vintern 2017-2018 tog vi ett steg till i dialogen

Vi träffade företagare och mäklare för att få deras perspektiv på efterfrågan av bostäder och service.

Vi såg också att barn och pensionärer inte hade lämnat så många synpunkter. Därför hade vi olika former av möten med dem för att ta reda på hur de ser på Henån idag och i framtiden.

Planprocessen för utveckling av Henån centrum

Centrumområdet består i dagsläget av flertalet dåligt utnyttjade ytor och det saknas bra kopplingar till havet. Genom att utveckla torgmiljöer med utökad handel, restaurang/café och service i havsnäralägen ökar samhällets attraktivitet. Möjligheten till att samtidigt utveckla området med bostäder och verksamheter ska också utredas tillsammans med en översyn av gångstråk och parkeringsmöjligheter.

Planprogrammet som är en första del i planprocessen syftar till att utreda förutsättningarna för en utveckling av Henåns centrum. Planprogrammet ligger till grund för en kommande detaljplan som ger möjlighet till ovanstående utveckling.

Översvämningssäkra Henån

Projektet med att översvämningssäkra Henån pågår parallellt med programarbetet. Genomförandet kommer delas upp i flera olika etapper. Projekteringen för piren är klar, genomförandet förväntas påbörjas hösten 2019. Utformningen för resterande etapper ska utredas i programarbetet och detaljplanearbetet.

Målet är att hitta en kombination av robusta lösningar för att skydda Henån mot framtida översvämningar. Det är en komplex uppgift för att Henån ligger på gamla strandängar vid en åmynning. Henåns placering vid åmynningen innebär att vi måste ta hänsyn till att havet stiger samtidigt som vattenflödena i ån, och andra vattendrag, kan bli höga vid skyfall. Marken som Henåns centrum ligger på har fyllts upp i olika omgångar. Det innebär att marken inte är tillräckligt stabil för ny bebyggelse om inte stabilitetshöjande åtgärder utförs.

Områden med befintlig bebyggelse kan skyddas av en spont, att bygga en spont bidrar till att marken blir stabil och möjliggör även muddring för fler båtplatser. Men spont är dyrt och därför blir det ohållbart att bygga spont längs alla delsträckor. Det innebär att vi behöver hitta andra lösningar för olika områden. Exempelvis kan ny bebyggelse byggas på pålar på en höjd som gör att de inte blir översvämmade. Ny bebyggelse kan också placeras flytande på vattnet så att byggnaderna följer med när vattennivåerna höjs. I områden där det inte planeras någon ny bebyggelse kan det bli aktuellt att låta naturen komma tillbaka till sitt ursprungsläge. Alltså att låta vissa områden bli översvämmade när havsnivån är hög. Dessa områden ska utformas så att de tål höga vattennivåer exempelvis som en park.

För att hitta lösningar som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara så är vi del av ett projekt som finansieras av Naturvårdsverket. I projektet ingår Kungälvs kommun, Tjörns kommun, Stenungsunds kommun, Uddevalla kommun, SMHI, Länsstyrelsen, SWECO och Chalmers. Tillsammans arbetar vi med att ta fram ett verktyg som kan hjälpa kommuner att hitta robusta lösningar för att hantera översvämningar.

Flera andra planarbeten i Henån

Parallellt med planprocessen för Henån centrum så pågår även flera andra planarbeten.

I ett område längs med ån, mittemot kommunhuset och ner mot Kaprifolgården utreds förutsättningarna för ett cirka 70 nya bostäder samt förbättring av parkeringsmöjligheterna.

I en detaljplan planeras för ca 200 nya bostäder i Dalby och på Ängsberget som ligger precis väster om Henån centrum. I det befintliga flerbostadshusområdet på Närvrekärr planeras för ytterligare cirka 50 lägenheter.

I området vid Lundens industriområde är en detaljplan nu färdigställd som möjliggör för 12 nya industritomter samt cirka 70 nya bostäder.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre